آخرین اطلاعیه ها
سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان: در حمایت از حرکت های اعتراضی مردم آزادیخواه ایران
دوشنبه, ۱۸ام دی, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

بیش از یک هفته است که کارگران، مردم آزادی خواه و زحمتکش که در اثر سی سال و اندی حاکمیت اسلامی سرمایه و فقر و فلاکت اقتصادی و ستم و ادبار سیاسی و اجتماعی جان شان به لب رسیده است به میدان آمده و این اعتراضات با مضمون سرنگونى کلیتِ جمهورى اسلامى در سراسر ایران و در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد. رژیم فاشیستى اسلامى مانند گذشته برای بقا دست به ارعاب و سرکوب وحشیانه زده تا از گسترش و وسعت یافتن هرچه بیشتر “جنبش نان و آزادی” جلوگیرى نماید. اما آنچه که روشن است بخش وسیعی از مردم زحمتکش و آزادی خواه دیگر حاضر نیستند به این وضعیت تمکین نموده و زنده گی شان را در فقر و نابرابری و اختناق و ستم سپری نمایند.

اعتراضاتِ سراسرى کنونی که بر حق ریشه در نفرت و انزجار نهفته و انبار شدۀ مردم طی سالیان متمادی دارد این بار کیفیتاً متفاوت و بیرون از سیطرۀ سیاسی جناح هایی از قدرت حاکمه و بورژوازی ایران و برای خواست ها و مطالبات اقتصادی، رفاهی و آزادی است. اعتراضاتی که همۀ جناح های رژیم را نشانه گرفته است در کیفیت جدید و ابعاد وسیع پژواکی از ارادۀ ملیون ها انسانِ برای خلاصى دایمى و نجات از هیولاى هار نظام اسلامی سرمایه در ایران است.

اعتراضات برحق مردم ایران که تا اکنون نیز با ده ها کشته و صدها زخمى و دستگیرى هزاران انسان آزادی خواه از جانب دیکتاتورى اسلامى سرمایه جواب گرفته است تبلور حقیقى حرکت و جنبش انسانهایى است که نان و آزادى می خواهند، مردمی که از بدو به قدرت رسیدن رژیم دار و تعزیر اسلامی سرمایه برای رهایی و خلاصی تا همین امروز با رشادت و دلیری با آن جنگیده و بهای گزافی نیز پرداخته اند. در شرایط حساس کنونى واضح است که رژیم جنایتکار اسلامى ایران از همۀ توان و گزینه های در اختیار داشته اش براى سرکوب اعتراضات مردم استفاده می برد. رژیم اسلامی همین امروز برای تفرقه افگنی در میان کارگران و مردم زحمتکش دست به فاشیستى ترین وسیلۀ اختلاف اندازى برده و مزدورانى را که خود زیر پرچم “لشکر فاطمیون” برای پیش برد سیاست های ارتجاعی اش در سوریه سازمان داده بود، و عمدتاً از پناهنده گان افغانستانی و شیعه مذهب هستند،  به عنوان ابزار سرکوب بسیج نموده و به جان مردم معترض انداخته است تا از یک جهت از ناآگاهى این لشکر کثیف و مزدور در سرکوب اعتراضات نفع برده و از جانب دیگر با تشهیر چنین وسیلۀ سرکوبی، در ضمن جلوگیری از سهم گیری مهاجران افغان در جنبش های اعتراضی مردم، آتش مخاصمت مردم ایران را چه علیه کارگران مهاجر افغان در ایران و چه مردم افغانستان در مجموع شعله ور سازند.

تاریخ و تجربۀ تمام خیزش هاى آزادیخواهانه  نشان داده است که هر استبداد طبقاتى و مذهبى با وجود تمام خون پاشیدن ها بر قلمرو مردان و زنان آزادی خواه، نتوانسته است براى ابد داوم بیاورد و بلاخره جاروب شده است. رژیم اسلامى سرمایه در ایران نیز نمی تواند تا ابد با تکیه بر کشتار و سرکوب هاى وحشیانۀ آزادی خواهان دوام آورد. با به میدان آمدن طبقۀ کارگر ایران و فراتر رفتن اعتراضات زحمتکشان از فرم و قالب جاری و ارائۀ الترناتیو کارگری به مبارزۀ طبقاتی در ایران شکل و محتوای دیگری می بخشد که سر انجام بساط ستم و فقر و ارتجاع سرمایه در وجود حاکمیت اسلامی را بر خواهد انداخت؛ رژیم جمهوری اسلامی با وجود در اختیار داشتن ابزار سرکوب و قدرت قهری، این بار در وضعیتی نیست که بتواند به وضعیت جاری و فلاکت اقتصادی پاسخ دهد. این وضعیت و همچنین اعتلای جنبش اعتراضی مردم در کل و مهمتر از آن حضور طبقۀ کارگر  فاکتور تعیین کننده یی است که فردای نویدبخش دیگری را نوید می دهد.

سازمان سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان در ضمن حمایت قاطع و بیدریغ از جنبش انقلابی کارگران و مردم آزادی خواه در ایران از  کارگران متولد افغانستان و خانواده های شان که سالیان متمادی در کنار طبقۀ کارگر در ایران و مردم آزادی خواه بار ستم طبقاتی و تبعیض سیستماتیک را متحمل شده  اند می خواهد که با توجه به هم سرنوشتی طبقاتی و دردهاى مشابه و مشترک در این جنبش ها شرکت نموده و بازو به بازوی هم طبقه یی ها و همسنگران شان در مصاف با حاکمیت اسلامی و ایادی مزدورشان در وجود دار و دسته های مرتجع اسلامی چون “لشکر فاطمیون” برای نان و آزادی برزمند. ما اعتقاد داریم که طبقۀ کارگر و مردم آزادی خواه ایران بلاخره دیر یا زود به سیطرۀ سرمایه وحاکمیت جهل و جنایت اسلامى پایان میدهند. ما درحالیکه توحش لجام گسیختۀ رژیم اسلامى در مقابل اعتراضات برحق کارگران و تمام آزادیخواهان را شدیدا محکوم میکنیم خود را و جایگاهِ خود را در صف این اعتراضات سراسرى مى یابیم.

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى سرمایه!

زنده و پیروز باد جنبش اعتراضی جاری!

زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

جدی ١٣٩۶ /  جنوری ٢٠١٨

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
هه ژار علیپور: در مورد برادر عزیزم هوشمند علیپور کمیته بین المللی علیه اعدام: به کارزار یک دقیقه علیه اعدام بپوندید! کمپین برای آزادی کارگران زندانی: از کارزار معلمان برای آزادی معلمان زندانی حمایت و پشتیبانی کنیم کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی:رضا شهابی در بیمارستان بستری شد حزب کمونیست کارگری: چند اعتراض و تجمع کارگری علیه نپرداختن دستمزدها کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: حمله به زندانیان سیاسی ارومیه را محکوم میکنیم! این جنایت نباید بی پاسخ بماند!
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com