نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: از تحصن اعتراضی مالباختگان در سنندج حمایت کنید
اشتراک گذاری

بنا به اخبار منتشر شده روز شنبه ۲۱ شهریور، جمع وسیعی به نمایندگی از طرف ۸۵۰ نفر از خانواده هایی که برای تامین مسکن به تعاونی مسکن پول تحویل داده بودند، با تحصن و برافراشتن چادر در محوطه زمین هایی که قرار بوده در آنجا برایشان مسکن احداث شود نسبت به بی توجهی این اداره در قبال احداث و تحویل مسکن به آنان، دست به اعتراض زدند. معترضین اعلام کرده اند که در شرایط سخت و فلاکتبار اقتصادی و با توجه به عدم توانایی شان در پرداخت اجاره مسکن، در بلاتکلیفی بسر می برند و ناچار شده اند در همان زمینها چادر زده و با مشقت تمام به عنوان سرپناه در آنجا بسر ببرند. بنا به گفته معترضین، شرکت تعاونی مسکن در سال ۱۳۹۰ و بعضا از۱۲ سال قبل، از آنان پول گرفته که در این زمین ها برای آنها مسکن احداث کند اما تا به امروز هیچ مسئول و نهادی در قبال این بلاتکلیفی، با دزدی و چپاول از هستی این خانواده ها پاسخگوی خواسته های آنان نیست. هر یک از نهادهای مختلف حکومت از استانداری گرفته تا جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی خانواده ها را سر می دوانند و پاسخ روشنی به آنان نمی دهند.

معترضین اعلام کرده اند که هدف از اقدام آنان به انجام این تحصن گرفتن پاسخ روشن از سوی مسئولین مسکن و شهرسازی یا دیگر نهادهای ذیربط در شهر سنندج است. متحصنین معترض می خواهند با این حرکت اعتراضی از سرنوشت پولهایی که از آنان گرفته شده است مطلع شوند و اینکه چرا بعد از ۱۲ سال هیچ خبری از وعده های تعاونی مسکن و نهادی که پول هایشان را بالا کشیده است در دست نیست.

مردم مبارز سنندج!

از حرکت اعتراضی مالباختگان در سنندج برای تامین سرپناه و اعتراض آنان به پولهای غارت شده از سوی کاربدستان تعاونی و شهرسازی وسیعا حمایت کنید. نهادها و کاربدستان حکومت نه تنها در شهر سنندج بلکه سالها است که اندوخته های کوچک مردم در دیگر شهرهای کشور را با وعده تامین منزل، غارت کرده و به جیب زده اند. باید به اجحاف و غارت هستی مردم توسط مسئولین و نهادهای فاسد و دزد حکومت اسلامی وسیعا اعتراض کرد. در حمایت از متحصنین معترض به این همه زورگویی، فساد و دزدی اعتراض کنید. فعالین محلات و مردم شهر می توانند با حمایت و حضور در کنار متحصنین، صدای اعتراض بحق آنان را گسترده تر و رساتر کنند. باید نهادهای حکومت را وادار به پاسخگویی کرد. یا تحویل مسکن وعده داده شده یا با احتساب به پایین آمدن ارزش ریال طی ۱۲ سال گذشته، باید چندین برابر پولهای به جیب زده شده را به صاحبان آنان بازگردانند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۲۳ شهریور۱۴۰۰ ، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=231743