آخرین اطلاعیه ها
بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید!
جمعه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

آنچه به نام انتخابات در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی جریان دارد، کوچکترین ربطی به حق رأی و حق انتخاب آزادانه آحاد جامعه ندارد. این مضحکه با هیچ استانداردی انتخابات نیست. نه فقط بخاطر شورای نگهبان و هزار فیلتر که حتی خودی های رژیم را هم تصفیه میکند، بلکه مهمتر به این خاطر که آزادی احزاب و مطبوعات و فعالیت سیاسی برای مردم و مخالفین و حتی منتقدین نیم بند حکومت هم وجود ندارد. تحت استبداد واختناق لیستی از سرسپرده ترین حامیان نظام اسلامی را جلو مردم میگذارند تا با رأی مردم برای خود مشروعیت بخرند. از نظر مردم نه این رژیم و نه این باصطلاح انتخاباتش کوچکترین مشروعیتی ندارند.

مردم آزادیخواه کردستان!

مقاومت و رویارویی چهار دهه گذشته شما علیه لشکر کشی و سرکوبگریهای جمهوری اسلامی، هنوز فاکتور مهمی در  مبارزه تاکنونی مردم با این رژیم جنایتکار است. نمایش انتخابات رژیم در دوره های گذشته یکی از این میدانهای رویارویی شما با جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی دردوره اول این مضحکه اساسا جرأت برپایی این نمایش در کردستان را نداشت. از آن زمان تاکنون مردم کردستان با عدم شرکت گسترده در این نمایش ارتجاعی باعث انزوای رژیم و دار ودسته اش در کردستان شده اند. امروز جمهوری اسلامی بیش از هر زمان  دیگر مورد خشم وتنفر مردم است . نه تنها شرکت نکردن در مضحکه پیش رو کمترین انتظاری است که از شما می رود ، بلکه در هم پیچیدن و بهم زدن این نمایش مسخره هرکجا که ممکن باشد شایسته سابقه مقاومت و ایستادگی تاکنونی شماست.  کارزار “انتخابات” “ریاست جمهوری” و “شوراهای شهر و روستا “، در واقعیت عرصه کشمکش جناحها و دارودسته های رژیم اسلامی بر سر تقسیم قدرت و گرفتن سهم از حاصل استثمار طبقه کارگر و توده های زحمتکش وغارت منابع و ثروت جامعه است. این بار ماهیت و فرم این معرکه گیری از همیشه آشکارتر در برابر چشمان همگان قرار گرفته است. سران جمهوری اسلامی از جناح های مختلف بشدت نگران عدم شرکت وسیع مردم هستند. خامنه ای و روحانی و رئیسی و قالیباف و خاتمی و لاریجانی ها و سران سپاه و دیگر مسئولین جنایتکار اسلامی علیرغم جدال و کشمکش حادی که با یکدیگر دارند، در یک چیز مشترکند: کشاندن مردم پای صندوق ها و مشروعیت خریدن برای حکومت منحوس شان. باید آنها را ناکام گذاشت. در این نمایش انتخاباتی نباید شرکت کرد. شرکت در این انتخابات با هر انگیزه ای که باشد عملا به تداوم نظام آپارتاید جنسی، به تشدید فشار سرکوب و تداوم بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی کمک میکند. باید به سینه خامنه ای و روحانی و دیگر جنایتکاران اسلامی و همه مجیزگویان ریز و درشت آنها قاطعانه دست رد زد. کارگران و مردم آزادیخواه!

شما که خواهان پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی و این همه مصائب و بی حقوقی ها هستید، شما که خواهان آزادی و برخورداری از یک زندگی مرفه و آسوده هستید، شما که خواهان پایان دادن به تبعیض و بیحقوقی زن و دخالت مذهب در حکومت و در زندگی خود هستید، به پای صندوق های رأی حکومت نروید و همه جا تبلیغ کنید که نباید در این نمایش شرکت کرد. هر بحث و فرصتی درمورد “انتخابات” را به صحنه افشاگری علیه جمهوری اسلامی و پادوهای آن تبدیل کنید و اجازه ندهید با فرمول فریبکارانه انتخاب “بد” به جای “بدتر”جریانات مجیزگوی جمهوری اسلامی بخشی از جامعه را به پای صندوق رأی بکشانند. با نرفتن به پای صندوق ها این بساط را به عرصه رسوائی رژیم تبدیل کنید و عزم خود را برای به زیر کشیدن رژیم سرمایه داری اسلامی نشان دهید. انتخاب واقعی کارگران و مردم تشنه آزادی در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و برابری و دخالت مستقیم در حاکمیت و اداره جامعه است.

آدرس ارتباط و اعلام حمایت از این بیانیه 

byanieh.komonistha@gmail.com

امضاها:  ١- حسین مرادبیگی ( حمه سور( ٢- اصغر کریمی ٣- فاتح شیخ ۴- مینا احدی ۵- رحمان حسین زاده ۶- مصلح ریبوار ٧- ناصر مرادی ٨- شهلا دانشفر ٩- سعید آرمان ١٠- سلیمان قاسمیانی ١١- لیلا قاسمیانی ١٢- جلال محمودزاده ١٣- محمد آسنگران ١۴- عبه دارابی ١۵- کاظم نیکخواه ١۶- آذر ماجدی ١٧- مریم افراسیاب پور ١٨- همایون گدازگر ١٩- نسان نودینیان ٢٠- صالح سرداری ٢١- نسرین رمضانعلی ٢٢- آذر پویا ٢٣- عبدل گلپریان ٢۴- ملکه عزتی ٢۵- سیامک بهاری ٢۶- خانم صفری ٢٧- هیرش مجید نیا ٢٨- کریم نوری ٢٩- محمود رهبری ٣٠- سیاوش مدرسی ٣١- اسماعیل ویسی ٣٢- پروین کابلی ٣٣- محسن ابراهیمی ٣۴- سعید یگانه ٣۵- حسن قادری ٣۶- محمد یگانه ٣٧- روناک زندی ٣٨- حسن صالحی ٣٩- سیاوش دانشور ۴٠- سیف خدایاری ۴١- شیوا محبوبی ۴٢- چیمن دارابی ۴٣- یدی محمودی ۴۴- سیوان کریمی ۴۵- پدرام نو اندیش ۴۶- سیما بهاری ۴٧- فرهاد رضایی ۴٨- فریده رضایی ۴٩- محمد نعمتی(پیام) ۵٠- الهام صالح نیا ۵١- سوسن هجرت ۵٢- شوبو مرادی ۵٣- ستار نوریزاد ۵۴- علی قادری ۵۵- فریبرز فخاری ۵۶- ابو شریفزاده ۵٧- سیروان قادری ۵٨- هاشم ترکمن ۵٩- عباس ایاغ ۶٠- سیف صادقی ۶١- علی مطهری ۶٢- ایرج آبشار ۶٣- شیرزاد چوپانی ۶۴- جمال کمانگر ۶۵- رضا کمانگر ۶۶- محسن حسینی ۶٧- مصطفی صابر ۶٨- ایرج فرجاد ۶٩- کیوان جاوید ٧٠- مهین دارایی ٧١- ابراهیم حیدری ٧٢- مسعود آذرنوش ٧٣- حبیب نصوحی ٧۴- کاروان درسید ٧۵- هرمز رها ٧۶- عزیزه لطف الهی ٧٧- لیلا ارغوانی ٧٨- شیدا ارغوانی ٧٩- هه ژار علیپور ٨٠- نوید محمدی ٨١- خبات کریمی ٨٢- لیلا شعبانی ٨٣- فخری جواهری ٨۴- احمد بابایی ٨۵- ناصر اصغری ٨۶- صابر رحیمی ٨٧- علی شریفی ٨٨- محمود محمدزاده سیسری ٨٩- روبین پور درویش ٩٠- عبدالله محمود ٩١- فریده آرمان ٩٢- علی پیر زاده ٩٣- ناصر نسیمی ٩۴- عه به صیید مرادی ٩۵- مریم ناوه ٩۶- حسین احمدی نیا ٩٧- پروین معازی ٩٨- حیدر گویلی ٩٩- شایسته طاهرخانی ١٠٠- ریبوار رسولی ١٠١- نسرین باباسلجی ١٠٢- بهمن تقی پوریان ١٠٣- امین کمانگر ١٠۴- رحیم آلنبی ١٠۵- هوشیار سروش ١٠۶- فرزاد عبداله پوران ١٠٧- محمد هوشمند ١٠٨- روناک ناصری ١٠٩- مختار محمدی ١١٠- تیمور امجدی ١١١- نسرین امیری ١١٢- ناهید روشن ١١٣- رحمت ابراهیمی ١١۴- نسرین محمودی آذر ١١۵- نسرین رخزاد ١١۶- شهلا خباززاده ١١٧- خالد صالح ١١٨- ریبوار عارف ١١٩- سوسن صابری ١٢٠- عزت دارابی ١٢١- محمود خاطری ١٢٢- عمر کریمی ١٢٣- منصور ترکاشوند ١٢۴- فوزیه نصرت پور ١٢۵- علیرضا شافعی ١٢۶- عمر معروفی ١٢٨- کریسی هاپوجا ١٢٩- حمه غفور ١٣٠- رحیمیزدانپرست ١٣١- هادی عبدی ١٣٢- کریم شاه محمدی ١٣٣- محمد سلطانی ١٣۴- رسول بناوند ١٣۵- فواد آقابگزاده ١٣۶- خلیل کیوان ١٣٧- جمیله راستین ١٣٨- محمد کریمی ١٣٩- عبدالله صالح ١۴٠- هیوا بابان ١۴١- هیوا احمد ١۴٢- بابک یزدی ١۴٣- خالد تدبیر ١۴۴- محمد شکوهی ١۴۵- جبار محمد ١۴۶- نازنین برومند ١۴٧- نادر عبدالحمید ١۴٨- هاشم پاکسرشت ١۴٩- فرشته مرادی ١۵٠- هیمن مرادخانی ١۵١- بهمن خانی ١۵٢- میثم کرمی ١۵٣- هاشم علی ویسی ١۵۴- میلاد فلاحی ١۵۵- حسین شکری ١۵۶- بیژن حاج حسنی ١۵٧- مصطفی عبدی نژاد ١۵٨- هاشم کریمی ١۵٩- هیبت نودینیان ١۶٠- طه حسینی ١۶١- نوشین قادری ١۶٢- ره وه ز عبدالهی ١۶٣- کیان آذر ١۶۴- سوران زکی ١۶۵- ثناپیرخضرانی ١۶۶- رفیق محمدی ( رفیق دری) ١۶٧- شمی صلواتی ١۶٨- لاله محمدی ١۶٩- نسرین رخزاد ١٧٠- پردل زارع ١٧١- فاروق محمدی ١٧٢- هادی عبدی ١٧٣- مهدی طاهری ١٧۴- پشکو دارابی ١٧۵- جمیله میرکی ١٧۶- ناصر صادقی ١٧٧- وریا ابراهیمی ١٧٨- محمد چوری ١٧٩- جمیله نقدی ١٨٠- عثمان رحمانی ١٨١- حسین جلیل پور ١٨٢- سیفه حیدری ١٨٣- حامد شهریاری ١٨۴- جهانگیر نیازی ١٨۵- محمد عذیری ١٨۶- فرهاد زندی ١٨٧- جلال گلپریان ١٨٨- شهلا نوری ١٨٩- بهرام کلازری ١٩٠- بها لیلی ١٩١- روبین پوردرویش ١٩٢- جمال گل حسینی ١٩٣- آرش نصرالهی ١٩۴- شیرین شمس ١٩۵- کامیار نصیری ١٩۶- اردشیر نظری ١٩٧- شجاع ابراهیمی ١٩٨- سلیمان سیگارچی ١٩٩- محمد خضری ٢٠٠- بابک سراج ٢٠١- علی کمالی ٢٠٢- بهار ربیعی ٢٠٣- کیا صبری ٢٠۴- محمد صالحی ٢٠۵- هه تاو عبدالهی ٢٠۶- کیوان زنگهی ٢٠٧- زری اصلی ٢٠٨- سعید کلهر ٢٠٩- مصطفی قادری ٢١٠- شهاب بهرامی ٢١١- محمد قادری ٢١٢- شاهرخ صیادی ٢١٣- امیر توکلی ٢١۴- لانه احمد ٢١۵- سعید سفیدی ٢١۶- حامد راست کردار ٢١٧- ژوبین مردوخی ٢١٨- شاهین رضائی ٢١٩- بکر عبدلکریم ٢٢٠- فراز آزادی ٢٢١- شنه احمد ٢٢٢- احمد رحمانی ٢٢٣- جلیل رضایی ٢٢۴- لاوژه جواد ٢٢۵- حسام قادر پور ٢٢۶- مازیار اسفندیاری ٢٢٧- محمود شهابی ٢٢٨- سردار قادری ٢٢٩- فاضل نادری ٢٣٠- صالح صالح پور( صالح کو له سه) ٢٣١- امیرآئینه چی ٢٣٢- شاهرخ بنایی ٢٣٣- سیمون اصلانی ٢٣۴- بهره حسین ٢٣۵- سرور کاردار ٢٣۶- طه آزادی ٢٣٧- بانو نوری ٢٣٨- محمد نوری ٢٣٩- نسرین بشارت ٢۴٠- سلیمان نقده ٢۴١- مصطفی یونسی ٢۴٢- عبدالله محمودی ٢۴٣- سیامک شعاعی ٢۴۴- امیر افشار ٢۴۵- یوسف خلیل پورآذر ٢۴۶- احد گلابادی ٢۴٧- امیر زاهدی ٢۴٨- نوید استاد بیگی ٢۴٩- محمد حیدری ٢۵٠- سوران بادفر ٢۵١- غلام اسکندری ٢۵٢- مهرداد سلیمی ٢۵٣- اسعد حاج حسنی ٢۵۴- سودابه شکیبا ٩ ٢۵۵- ابو مهربانی ٢۵۶- پری رشیدیان ٢۵٧- کامبیز خیبری ٢۵٨- شاهو فاتحی ٢۵٩- شادی بهار ٢۶٠- سعید کرامت ٢۶١- یدی کوهی ٢۶٢- هلینا قربانی ٢۶٣- بهمن زاکرنژاد ٢۶۴- موسی تلاش ٢۶۵- فرزانه درخشان ٢۶۶- گیتی موسوی ٢۶٧- جمال پیرخضری ٢۶٨- خالد ناصری ٢۶٩- هستی طاهری ٢٧٠- سعید حمه رشید سیسیری ٢٧١- سمکو ابراهیمی ٢٧٢- حامد محمدی ٢٧٣- مهدی منافی ٢٧۴- فخره صادقی ٢٧۵- علی کمالی ٢٧۶- هدایت ملا علی ٢٧٧- بهرام جهانبخش ٢٧٨- ساسان صنعانی ٢٧٩- سیامک زارع ٢٨٠- صلاح کفاشی ٢٨١- شرمین بهمنی ٢٨٢- امیر زندی ٢٨٣- محمد رضا پویا ٢٨۴- حسین جلیل پور ٢٨۵- آرش ناصری ٢٨۶- سلیمان رسولی ٢٨٧- حصیبه چوپانی ٢٨٨- سهراب وفا ٢٨٩- صبری امیر حسینی ٢٩٠- آرزو فتاح نژاد ٢٩١- سعدی فتاح نژاد ٢٩٢- طغرا قره گوزلو ٢٩٣- اسو عبدی نژاد ٢٩۴- زهرا فتاح نژاد ٢٩۵- کارو فتاح نژاد ٢٩۶- اسرین واصلی ٢٩٧- داوید آرام ٢٩٨- غلام اکبری ٢٩٩- کریم کانیشه ٣٠٠- جمال خسروی ٣٠١- مریم صادقی ٣٠٢- فرهاد رمضانعلی ٣٠٣- ظاهر مولودی ٣٠۴- محب بختیاری ٣٠۵- شلیر فرزانه ٣٠۶- سعید اعتزادزاده ٣٠٧- شاهین ناصری ٣٠٨- امید جهانگیری ٣٠٩- نسرین صفری ٣١٠- فوزیه بختیاری ٣١١- فرشته نظام آبادی ٣١٢- ایوب حسینی ٣١٣- حسین اسماعیلی ٣١۴- جمال صابری ٣١۵- ناصر بختیاری ٣١۶- سیامک امجدی ٣١٧- پیام آذر ٣١٨- فرهاد یوسفی ٣١٩- مژگان مظهر سرمدی ٣٢٠- اسعد سلیمانی ٣٢١- نگار سرو علیشاهی ٣٢٢- سیروس ایل بیگی ٣٢٣- سارا نخعی ٣٢۴- آوات فرخی ٣٢۵- نشمیل حبیب پناه ٣٢۶- مریم سلطانی ٣٢٧- جمشید اساسی ٣٢٨- شریفه کیوان ٣٢٩- فرج شهابی ٣٣٠- علی امیدی ٣٣١- عارف اریا(عارف نیزل) ٣٣٢- کیان آزادی ٣٣٣- محمود احمدی ٣٣۴- مژگان سرمدی ٣٣۵- محمد محمدی ٣٣۶- عثمان رسولی ٣٣٧- پروانه قادری ٣٣٨- پرویز فکوریان ٣٣٩- محمود جوانمردی ٣۴٠. آوات صادقی ٣۴١. مینو میرانی ٣۴٢. محسن بغدادی ٣۴٣. سمکو نوری ٣۴۴. وریا محمدی ٣۴۵. غفور زرین ٣۴۶. رادیو پیام کانادا ٣۴٧. سمیر نوری ٣۴٨. کیومرث کابلی ٣۴٩. ثریا خضری ٣۵٠. مهران محبوبی ٣۵١. ریحانه جباری ٣۵٢. ولی رستمی ٣۵٣. کاوه عمر ٣۵۴. ندا اسفندیاری ٣۵۵. اسد حیدری ٣۵۶. پرویز راستگو ٣۵٧. سحر باباسلجی ٣۵٨. محمد عابدیان ٣۵٩. ترانه باران ٣۶٠. کیوان کتابی ٣۶١. رضا مرادی ٣۶٢. ناصر صادقی ٣۶٣. دنیس میر ٣۶۴. ناهید نوین ٣۶۵. توفیق پیر خضری ٣۶۶. ناصر کشگولی ٣۶٧. ناصر اقباشلو ٣۶٨. شورش مولانی ٣۶٩. هادی رحیمی ٣٧٠. ابراهیم محمدیان ٣٧١. عزیز عبداله پور ٣٧٢. احمد نیک جو ٣٧٣. نبی مردانی ٣٧۴. امید محمدی ٣٧۵. کبری احمدی ٣٧۶. وریا امجدی ٣٧٧. علی دماوندی ٣٧٨. رشید علیزاده ٣٧٩. ژوبین خضری ٣٨٠. سعید مدانلو ٣٨١. سیاوش آذری ٣٨٢. داوود رفاهی ٣٨٣. بیستون بیگ زاده ٣٨۴. سونیا محمدی ٣٨۵. صلاح ایراندوست ٣٨۶.موسی یوسفی ٣٨٧.شیرین پیرخضری ٣٨٨. کویستان امینی ٣٨٩. نینا کریمی ٣٩٠. حمید تقوایی ٣٩١. پارسا حسینی ٣٩٢. احمد حسینی ٣٩٣. سارا مددی ٣٩۴. ملاحت مرتضوی ٣٩۵. ماهرخ فیروزه ٣٩۶. مسعود صالحی ٣٩٧. سروناز سینایی ٣٩٨. میلاد رابعی ٣٩٩. نگار قنبری ۴٠٠. نسرین قنبری ۴٠١. احسان مفتاحی ۴٠٢. حسین محققین فلاحی ۴٠٣. ساناز سینایی ۴٠۴. مریم بنایی ۴٠۵. سارا مس اف ۴٠۶. حمید آرمیون ۴٠٧. آرمان فتحی ۴٠٨. شادی شوشتری ۴٠٩. سحر ادیب ۴١٠. میلاد رسایی منش ۴١١ . مهدی دهقان پور ۴١٢. حامد صدرا ۴١٣. مریم کمالی ۴١۴. کیوان رضوی نیا ۴١۵. ندا اسفندیاری ۴١۶. جمیل فرزان ۴١٧. مجید حمیدیان ۴١٨. دردانه خسروی ۴١٩. فرشته بهمنی ۴٢٠. صباح زارع ۴٢١. راضیه صلواتی ۴٢٢. آرمین دشتی ۴٢٣. مهدی پویا ۴٢۴. حمید  برمن ۴٢۵. ابراهیم شیروانه ۴٢۶. کیمیا خوشپیام ۴٢٧. بهمن سلطانی ۴٢٨. جلال برخوردار ۴٢٩. لیلا صدری ۴٣٠. سعید عابدینی ۴٣١. سام پارسی ۴٣٢. لیلا صدری ۴٣٣. نازلی مولودی ۴٣۴. جبار محمد ۴٣۵. کاوه دادگر ۴٣۶. سردار عبدالله حه مه ۴٣٧. صالح فلاحی ۴٣٨. حمید شعبانی ۴٣٩. سه رگول احمد ۴۴٠. احمد ساسانی

۴۴١. دارا ساسانی ۴۴٢. محمد فرازی(دارسیران) ۴۴٣. سهیلا روحانی ۴۴۴. محمود نجفی ۴۴۵. توفیق فرجی ۴۴۶.  ارسطو شعبانی۴۴٧. روناک رحیمی.۴۴٨روزا پرتو انداز۴۴٩. علی عبدالی

۴۵٠. شهین زندپور۴۵١. مصطفی باهیر۴۵٢. گلاله مارف۴۵٣. جمال کریکار ۴۵۴. حاجی محتسم

۴۵۵. ابراهیم حسین ۴۵۶. شیرین محمد علی ۴۵٧. سیروان امین ۴۵٨. جمال نانوا ۴۵٩. پرشنگمحمدی ۴۶٠. چیمن قرداغی ۴۶١. سندوس سامی ۴۶٢. مهربان علی ۴۶٣. هورامان علی ۴۶۴. خالید رئوف بگ ( کیوان ) ۴۶۵. سروه فریق ۴۶۶. مجید محمدیان ۴۶٧. کاروان نجمه دین ۴۶٨. فرید محمدی ۴۶٩. بهنام ارانی ۴٧٠. اسماعیل هدفمند ۴٧١. محمد ولدی ۴٧٢. شهاب آرام ۴٧٣. روژین رضایی ۴٧۴.  هادی وقفی ۴٧۵. زری صمدی ۴٧۶.  صادق احمدی ۴٧٧.  علی قنبری ۴٧٨. ژیلا میرکی ۴٧٩. رزگار ویسی ۴٨٠. مهرداد احمدی(شاهو) ۴٨١. علی محسنی ۴٨٢. محبوبه سیاهمردی

۴٨٣. ناصر رحمانی ۴٨۴. بختیار میرزایی ۴٨۵. فرهاد پیروتی ۴٨۶. ملک چراغی ۴٨٧. علی شریفزاده  ۴٨٨. محسن قبادی ۴٨٩.مجید حمیدیان ۴٩٠. باران بهاری ۴٩١. هیوا امجد۴٩٢. مهران امین پور ۴٩٣. فاروق محمدی ۴٩۴.مونا کاشف ۴٩۵.خالد زارعی۴٩۶. طاهر مطهر ۴٩٧. رشید علیزاه ۴٩٨ پروین آزاد ۴٩٩. اختای آزاده۵٠٠. حبیب مرادی۵٠١. شهناز مرتب۵٠٢. کریم محمدی۵٠٣. عباس کامل۵٠۴. مینا مینایی۵٠۵. ولی چوپانی۵٠۶. منیژه اتمامی۵٠٧. م. شکیب۵٠٨. آزاد بکر۵٠٩. عطا اتابک۵١٠. بهروز بهاری۵١١. کاوه کرد۵١٢. هدایت سهرابی۵١٣. پریسا ابراهیمیان۵١۴. سامرن کاکه رش۵١۵. محبت جلیل پور۵١۶. نعمت باغبانی۵١٧. بها احمد

۵١٨. فریدون اختیاری۵١٩. امید محمدی۵٢٠. جلال حسین زاده۵٢١. قاسم قاسمیانی۵٢٢. رسول دانشور بلوچی۵٢٣. اقبال کاکه برائی۵٢۴. احمد بازگر۵٢۵. ناصر بازگر۵٢۶. حامد راتکردار۵٢٧. سعید حیدری۵٢٨. حامد یزدانی۵٢٩. عظیم مانور۵٣٠. علی مقدم۵٣١. فریدون نصیر پور

۵٣٢. حصیبه لطفی زر۵٣٣. ماشاالله آتشکار۵٣۴. آزاد خاده۵٣۵. فاتح بهرامی۵٣۶. ایرج رضایی۵٣٧. شه می حکیمی ۵٣٨. فرنگیس ۵٣٩. اقبال نظرگاهی ۵۴٠ . یحیى محمدى ۵۴١. فاطمه محمدى

۵۴٢. فریده اقاجانى ۵۴٣. خدر نلوسه ۵۴۴. روناک خضرى ۵۴۵. على محمودى ( على خواشت) ۵۴۶. کیوان ساعد پناه ۵۴٧. اسرین پرى محمدى ۵۴٨. جلیل جلیلى ۵۴٩. صلاح بهرامیان ۵۵٠. آشکین محمد زاده ۵۵١. رامبد بزرگى ۵۵٢. عثمان پالنگان ۵۵٣. محسن محمدى ۵۵۴. گلزار احمدیان

۵۵۵. ژوان غفورى ۵۵۶. فریده غفورى ۵۵٧.آرمین دشتی ۵۵٨.مهدی پویا ۵۵٩. بهرام رحمانی. ۵۶٠. کریم سیسیری۵۶١.رحمان قادری۵۶٢. ناصر محمودی۵۶٣. گوهر محمدزاده۵۶۴. شنو احمدی۵۶۵. طاهر آدمی

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

5 پاسخ به “بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان: در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید!”

 1. لطفا اسم من را نیز اضافه کنید.خسته نباشید

 2. رشید علیزاده گفت:

  لظفا اسم مرا هم اضافه فرمائید

 3. امیر توکلی گفت:

  رفقا، عزیز و رشید اسم شما به لیست اضافه میشود. موفق باشید.

 4. EQBALL NAZARGAHI گفت:

  Rafiq Amir lutfan esme mano ham ezafeh kon. EQBALL NAZARGAHI

 5. امیر توکلی گفت:

  Ba salam, hatman esme shoma ham ezafeh mishavad, movafaq bashi

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
سازمان جوانان کمونیست برگزار میکند: همایش دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس در استکهلم, جمعه ۴ خرداد کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق کیهان فرزاد کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: فواد کیخسروی باید بدون قید و شرط آزاد شود. حزب کمونیست کارگری: علیرغم سرکوب وحشیانه مردم کازرون، اعتراض با قدرت ادامه دارد انعکاس اعتراضات به دادن جایزه آزادی بیان به صادق زیبا کلام در دوویچه وله آلمان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: دستگیر شدگان اعتراضات در کازرون باید بدون قید شرط آزاد شوند!
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com