از گوشه و کنار
کولبران در هفتە ای کە گذشت
چهارشنبه, ۱۸ام مهر, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

مرزهای غربی ایران همچنان محل کشتار انسانهای زحمتکشی است کە خستگی ناپذیر بە دنبال لقمە نانی هستند. کولبران روزانە بە شیوهای مختلفی توسط نیروهای نظامی و مزدور رژیم کشتە می شوند. این هفتە دو خبر تکان دهندە دیگر میزان قساوت و خونخواری این رژیم را بار دیگر به همگان اثبات کرد . ابتدا خبر کشتە و زخمی شدن سە کولبر  بر اثر انفجار مین در مرزهای مریوان . دو کولبر جان باخته علی نادری اهل روستای گونتو از توابع دیواندره و عبدالله محمدزاده اهل روستای تینال از توابع مریوان،

کولبر زخمی شدە حمید رحمتی اهل روستای باینچو از توابع سنندج است کە اکنون در بیمارستان تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

مناطق مرزی کردستان از زمان جنگ هشت سالە ایران و عراق در بسیاری از نقاط توسط هر دو رژیم  درگیر در جنگ مین گذاری شدە بودند. قربانیان این مین ها بیشتر از نیروهای نظامی دو طرف، مردم عادی و کشاورز و زحمت کش این مناطق بودند و هستند. با گذشت سی سال از پایان جنگ این مینها جمع آوری نشدە اند و همچنان طی این سالها قربانیان زیادی از مرد و زن و بچە گرفتە اند .

در دو سە سال اخیر نیز نیروهای رژیم برای مقابلە با کولبران بر تعداد این مینها افزودە اند و در بسیاری از مناطق کە گذرگاە و محل تردد کولبران است و قبلا خبری از مین نبودە، اکنون مین گذاری شدە اند تا از این طریق بتوانند راحت جان مردم را کە پشیزی برایشان ارزش ندارد بگیرند و یا تا آخر عمر  نقص عضو کنند. مینهای کە این بار کار گذاشتە اند مستقیم جان کولبران را مورد مخاطرە قرار می دهند. کولبرانی کە نان آور خانوادەهایشان هستند توسط این مینها یا جان میسپارند ویا تا آخر عمر معلول و از کار افتادە می شوند.

وجود این مینها میزان ارزش جان انسانها نزد رژیم جنایتکار اسلامی را نشان می دهد.  کولبرانی کە از بی کاری و گرانی مجبور بە انجام کاری این چنین طاقت فرسا شدە اند، اکنون باید از جان گذشتە خطر رفتن روی مین را هم با جان بخرند . راهکار حکومت اسلامی برای مقابلە با بیکاری مین گذاری در مسیر تردد و بە گلولە بستن زحمتکشان و کولبران است.

خبر دیگر کە بسیار تکان دهندە است، خبر قتل فجیع و جنایتکارانە عظیم احمدی توسط مزدوران پاسدار پاسگاە “شویشمی ” در منطقە اورامانات است . ماجرا از این قرار بودە کە روز چهارشنبە ۱۱ شهریور دستە ای از کولبران را بە محاصرە در می آورند و درحالی کە عظیم را تهدید بە کشتن می کنند بە آنها می گوید کە من پدر سە فرزند هستم و گناهی نکردە ام تنها برای لقمە نانی آمدە ام، او را در کمال قساوت و بی رحمی بە گلولە می بندند و در جوابش می گویند ازقضا برای کشتن تو آمدە ایم .

فیلم تکان دهندە پیکر بی جان و خون الود عظیم با گولولە ای در پشت گریە را بر چشم همگان جاری می کند. فرزندانی کە چشم بە راە پدرشان بودند اکنون هیچ گاە او را نخواهند دید.  اینها گوشە ای از مصاٸب و اتفاقاتی است کە در هفتە اخیر بر کولبران رنج دیدە گذشتە است … اخبار رسیدە حکایتهای دردناک دیگری از جملە ایست قلبی یک کولبر بر اثر فشار کار و زخمی شدن چندین کولبر دیگر بر اثر شلیک مسقیم نیروهای نظامی در مناطق دیگر را باید بە آن افزود.

حاکمیت  جمهوری اسلامی بە معنی تداوم این جنایتها و بی حقوقیها در کردستان و در تمام ایران است .راە برون رفت از این شرایط اقتصادی کە کولبری و مصاٸبش را بە امری عادی تبدیل کردە سرنگونی رژیم اسلامی است. رژیمی کە جامعه ایران را بە تباهی کشانیده است و گرانی و بی کاری روزافزون  را برای جامعە بە ارمغان آوردە و این چنین جنایاتی را مرتکب می شود، باید با یک انقلاب مردمی بە پایین کشید. انقلابی کە کارگران، زحمتکشان و کولبران در صف جلو آن پرچمدار آزادی و برابری باشند.

سامرند کاکه ره ش

ایسکرا ۹۵۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com