نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
اطلاعیه شماره ۵: آخرین اخبار از هفت تپه; تلاش حکومت برای ساکت کردن کارگران و به شکست کشاندن اعتصاب
اشتراک گذاری

هم اکنون هیئتی از طرف حکومت در جمع کارگران در مقابل فرمانداری شوش حاضر شده است. این هیئت میگوید تصمیم دولت اینست که خصوصی سازی را لغو نمیکند و هفت تپه کماکان در دست چند نفر که این شرکت را به خاک سیاه نشانده اند، باقی میماند. نمایندگان حکومت میگویند چهار روز پیش دو ماه حقوق کارگران را پرداخت کرده ایم و بهتر است همه سر کارهای خود برگردند.

کارگران کماکان بر خواستهای خود اصرار دارند، لغو خصوصی سازی، و آزادی اسماعیل بخشی و دستگیرشدگان ، کارگران با شعار دادن در مقابل نمایندگان حکومتی پاسخ خود را به این تشبثات برای به شکست کشاندن اعتصاب میدهند .

از دو روز گذشته تعدادی از اوباش حکومتی در شهر شایعه پخش کرده اند که اعتصاب تمام شد .

امروز در شوش حالت فوق العاده است و باید دید نتیجه این مذاکرات به کجا منجر میشود.

دفاع از کارگران هفت تپه امروز وظیفه همه ما است و هر چه مردم در ایران کارگران و معلمین و دانشجویان و همه ایرانیان در خارج از کشور بیشتر به خیابان رفته و از کارگران قهرمان هفت تپه دفاع کنند، دست حکومت برای سرکوب و به شکست کشاندن اعتصاب بیشتر بسته میشود.

زنده باد کارگران هفت تپه. آزادی فوری اسماعیل بخشی و همه دستگیرشدگان !

کمپین آزادی اسماعیل بخشی

١٠ آذر ١٣٩٧/١ دسامبر ٢٠١٨

 
 
http://rowzane.com/ca/article=137932