نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار / فرهنگی و هنری
موسیقی در حمایت از کارگران هفت تپه و سایر کارگران
اشتراک گذاری

 
 
http://rowzane.com/ca/article=142243