نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
ادامه کارزار حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه
اشتراک گذاری

روز ٢٧ تیر جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج با بدست گرفتی دست نوشته هایی در حمایت از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه خواستارآزادی فوری آنان شدند. کارزار برای آزادی بدون قیدو شرط بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه با قدرت ادامه دارد.در همین روز سندیکای نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای اعتراض خود را به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران و دیگر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه اعلام داشت. رونوشت این بیانیه برای سازمان جهانی کار و اتحادیه های کارگری درسراسر جهان ارسال شده است.

از اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران

٢٧ تیر ٩٨، ١٨ ژوئیه ٢٠١٩

 
 
http://rowzane.com/ca/article=158000