نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
کارگران آذرآب در ادامه اعتراضات خود مسیر راه آهن را بستند
اشتراک گذاری

روز ۲۲  مهر کارگران آذرآب در ادامه اعتراضاتشان بار دیگر به خیابان آمدند، راهپیمایی کردند و  ریل راه‌آهن را بستند. این کارگران از اول مهر ماه در اعتراض بسر میبرند و بعد از اولتیماتومی ده روزه که در عمل به بیست روز کشیده شد، دوباره اعتراضشان را از سر گرفتند. در این مدت رژیم اسلامی با انواع حیله ها از جمله وعده و وعید دادنها و تلاش برای ایجاد تفرقه درمیان کارگران و نیز محاصره کارگران در کارخانه و تهدید به اخراج و دستگیری تلاش کرد حرکت اعتراضی کارگران را عقب براند. اما کارگران متحدانه به اعتراضات خود ادامه میدهند. کارگران آذرآب به تعویق پرداخت سه ماه دستمزد، به احضارها و پرونده سازی های امنیتی و به دزدیها و چپاولها تحت عنوان خصوصی سازی اعتراض دارند. آذرآب یک سنگر مهم جنبش کارگری است و کارگران این کارخانه مبارزات درخشانی در کنار کارگرا ن هپکو داشته اند. خواستها و موضوع اعتراض کارگران آذرآب موضوع اعتراض بخش بزرگی از کارگران در اراک و در شهرهای مختلف است. از اعتراضات کارگران آذرآب باید وسیعا حمایت کرد.

پیش بسوی شوراها

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ مهر  ٩٨،  ۱۴ اکتبر  ٢٠١٩ 

 
 
http://rowzane.com/ca/article=164810