نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
پاسدران، بسیجیان، ارتشیان و افراد نیروهای مسلح, گوشهایتان را باز کنید! جامعه با صدای رسا دارد اعلام میکند که کار حکومت اسلامی تمام است
اشتراک گذاری

تا دیر نشده شما که در رده های پایین هستید سرنوشت و آینده خود را از سرنوشت این حکومت منفور و جنایتکار جدا کنید! به خاطر حفظ سرمایه ها و ثروتهای نجومی آخوندها و سرداران و سرمایه داران حریص و مفتخور، مردم حق طلب را قربانی نکنید. مردم تک تک شما را میشناسند و زیر نظر دارند. این حکومت یک باند مرتجع دزد و چپاولگر و جنایتکار و اشغالگر است که علیه ۹۹ درصد مردم دارد میچاپد و جنایت میکند. نیروهای مسلح حکومت را رها کنید. سلاحهایتان را به سوی فرماندهان منفور ضد انسانی این نیروها نشانه روید. جمهوری اسلامی باید سرنگون شود و طنین سرنگونی این حکومت در سراسر جامعه بار دیگر به گوش میرسد. آیا طنین این شعارهای مردم در سراسر ایران از تهران تا بسیاری شهرها و مناطق دیگر شما را تکان نمیدهد؟ بخود آیید! در کنار مردم قرار گیرید! سران این حکومت و فرماندهای نیروهای مسلحش ثروتهای میلیاردی به هم زده اند و در گوشه و کنار جهان مخفی گاههای خود را آماده کرده اند تا شاید از خشم مردم فرار کنند. در جنایات حکومت شرکت نکنید! از فرمان فرماندهانتان سرپیچی کنید! اخبار درون این نیروها را به دست مردم برسانید.

ما بارها به شما اخطار کرده ایم که هیچ بهانه ای برای خدمت به این حکومت دزد و جنایتکار قابل قبول نیست. این را بعنوان هشدار باردیگر به شما میگوییم. و امیدواریم که صدای انقلاب کوبنده مردم را بشنوید.

نابود باد حکومت اسلامی!
زنده باد انقلاب مردم علیه حاکمین جنایتکار و چپاولگر!

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۲ دی ۱۳۹۸، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰

 
 
http://rowzane.com/ca/article=178473