نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی
اشتراک گذاری

جمع هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور در مقابل مجلس اسلامی در تهران و در مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور خواستار تحقق مطالبات خود شدند. بازنشستگان ضمن اشاره به وضعیت وخیم معیشتی خود، خواستار بهبود سطح زندگی کارگران بازنشسته هستند. بازنشستگان بارها اعلام کرده اند که حقوق شان باید بالای خط فقر باشد. بارها اعلام کرده اند که خواهان درمان رایگان هستند.

لازم به یادآوری است که کارگران بازنشسته خوزستان نیز با امضای طوماری به امضای ۱۳۰ نفر از آنها خطاب به مجلس و سازمان تامین اجتماعی در خوزستان اعلام کرده اند که خواهان افزایش حقوق و درمان رایگان هستند. در این نامه از کلیه بازنشستگان خواسته شده که پیگیر خواست های خود باشند و اعلام کرده اند تا زمانی که به خواست های آنها رسیدگی نشده دست از اعتراض برنخواهند داشت.

چهارشنبه ۲۸آبان ماه ۱۳۹۹

 
 
http://rowzane.com/ca/article=205041