نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
چرا خدا اجازه میدهد که دختربچه ها به فحشا کشیده بشوند؟
اشتراک گذاری

حمید تقوایی

این سئوال دختر بچه دوازده ساله فلیپینی از پاپ بود.
خدا صرفا اجازه نمیدهد بلکه خود حامی و مشوق و اشاعه دهنده فحشای کودکان است! باید پرسید چرا کشیشان بلند مرتبه کاتولیک مستمرا به پسربچه ها تجاوز میکنند و واتیکان انکار و پرده پوشی میکند؟ چرا در اسلام تجاوز به دختران نه ساله تحت عنوان ازدواج شرعی مجاز شمرده شده است؟ و حتی لذت جوئی جنسی از نوزادان شیرخوار، بنا به فتوای خمینی و سایر “علما” اسلامی، مجاز و مشروع است؟ باید پرسید چرا خدا از تجاوز به کودکان حمایت میکند؟ چرا خدا به فحشای کودکان رسمیت و مشروعیت میدهد؟
پاپ جوابی برای این سئوالات ندارد اما مدتهاست بشریت آزاده و آزاد اندیش به این سئوال پاسخ داده است: خدا مظهر مردسالاری، فرودستی زن، و تلقی از زنان و کودکان بعنوان اسباب لذت جوئی مردان است. خدا نماینده آسمانی توحش و بربریتی است که بر جوامع عشیرتی و پدرسالار اولیه مسلط بوده است. مذهب به این عقب ماندگیها تقدس و مشروعیت بخشیده است و مانند کنسرو بدویت آنها رادر طول قرون و اعصار و در خدمت منافع طبقات حاکمه حفظ کرده و به دوران ما منتقل کرده است. مذهب، اعم از مسیحیت و اسلام و غیره، یک دستگاه عظیم خرافه پراکنی، حراست از تحجر و توحش، و کار و کسب پرسودی است که بر این تحجر و توحش بنا شده است. جواب سئوال دختربچه فیلیپینی را باید در مبارزات ضدمذهبی بشریت آزاد اندیش، از دوره رنسانس و عصر روشنگری تا جنبش “من شارلی هستم” جستجو کرد.

 
 
http://rowzane.com/ca/article=212282