نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
اطلاعیه کارزار حقوق بشر و دعوت به پشتیبانی و همکاری
اشتراک گذاری

هم میهنان گرامی،
تشکّل “کارزار حقوق بشر برای ایران” که در این بیانیه «کارزار» نامیده میشود، حاصل کوشش یک ساله و نوپایی است که با یاری تعدادی از ایرانیان و با هدف دفاع از مبارزات مدنی و دادخواهانه و ترویج فرهنگ حقوق بشر برای جامعه ایرانشکل گرفته است*. مفاد منشورکارزار همهاعضاء، مسئولان و مدیران کارزار را به تصمیم گیریهای دمکراتیک و رعایت اصول فعالیتهای فرا جناحی، فرا حزبی برای پشتیبانی و ترویج حقوق بشربرای ایران به شرح زیر متعهّد میکند:
• ما به حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باور داریم و هر قانونی را که در تناقض با آن باشد ، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی، منسوخ می دانیم.
• ما برای افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وترویج فرهنگ حقوق بشری فعالیت می کنیم.
• ما در راستای تحقق اهدافمان با افراد و دیگر تشکلهای مستقل مد نی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران همکاری می کنیم.
ماه گذشته، در پی یکسال فعالیت، بنیان گذاران و فعالان کارزار با انتشار فراخوانی تصمیم به برگزاری اولین نشست مجمع عمومی کارزار گرفتند. این نشستبا شرکت ۷۰ تن از اعضاء و داوطلبان عضویت در کارزار، در تاریخ ٢۴ مرداد ١۴٠٠ برابر با ١۵ اوت ۲۰۲۱، برگزار شد. در این نشست، پانزده عضو”شورای هماهنگی”کارزار بر اساس مفاد اساسنامه موقت کارزارو با رای اعضاء و داوطلبان عضویت حاضر در نشستمجمع انتخاب شدند و پیشنهاد ها و رهنمودهاییهم برای ادامه فعالیت کارزار ارائه شد. متعاقباً در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ (۲۰اوت ۲۰۲۱)، اعضای شورای هماهنگی،در اولین جلسه خود و براساس مفاد اساسنامه کارزار، ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل”هیئت مسئولان”کمیته های اجرائی کارزار را انتخاب کردند. شورا همچنین پس از بررسی چند بدیل برای نام کوتاه تر و مناسب تر برای کارزار، با تغییر نام پیشین آن از “کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران” به نام جدید “کارزار حقوق بشر برای ایران” موافقت کرد.

هم میهنان گرامی،
اینک با تثبیت بیشتر و مناسبتر تشکیلات کارزار، اعضای شورای هماهنگی و هیئت مسئولان منتخب امیدوارند که در این دوره از کنش ها،بهپشتوانه همکاری ها و همراهی هایهمه اعضای کنونی و آتی، کارزار و در ادامه کنش های موفق در یک سال گذشته، بتوانند در پیاده کردن طرح ها و برنامه های کارزاردر جهتتحقق اهداف برشمرده در منشوربیش از پیش کوشا باشند.در این راه، به ویژه،هدف فرهنگی کارزار مستند کردن اخلاق حقوق بشری و تاکید بر اهمیّت رفتاری و گفتمانی آن در حریمگفتگوو مبارزه است. هدف سیاسی کارزار نیز بر این اصل استوار است که در یک جامعه دمکراتیک، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر باید به حقوق مثبت تبدیل گردد. بدین معنی که حقوق بشر حقوقی تکاملی برای انسانها است و دولتها باید موظّف به رعایت و حمایت قانونی از آن شوند.
تلاش و کوشش برای پیشبرد اهداف اشاره شده در بالانیازمندبه طرح و اجرای برنامه های رسانه ای و ارتباطات و تماسهای مستمر و حرفه ای است. تاٌمینبودجه لازم برای هزینه های این فعالیت هایکی از چالشهای اساسی کارزار خواهد بود.همچنین، کمک کارزار به خانواده های زندانیان سیاسی که در مضیقه برای امرار معاش هستند، از دیگر هزینه های کارزار است که نیاز به تامین بودجه دارد. اساسنامه کارزار، به درستی،دریافت کمک مالی از هر دولت، حزب و سازمانسیاسی را منع میکند.بنابراین، پرداخت مخارج کارزارمیبایستی از محل حق عضویّت اعضاء و کمکهای ایرانیان توانمند مالی کهاحساسخویشاوندی عقیدتیبا فعالان حقوق بشر دارند،تامین گردد. به عبارت دیگر، این پیش شرط و امید واقعبینانهبرای دریافت کمک از توانمندان مالی ایرانی، هم کسب اعتبار برای کارزار در مجامع ایرانیان و نهادهای بینالمللی حقوق بشر میکند و هم تامین بخشی از بودجه کارزار.

هم میهنان گرامی،
بنیان گذاران، فعالان و اعضای کنونی کارزار افراد ی هستند با بینشهای متنوّعسیاسی و ارزشی و با آین باورکه در ایران رها شده از فاشیسم آخوندی، نهادینه کردن امر دفاع از حقوق بشر، پیش شرط مدنیّت اجتماعی است. لذا، چنین باوری بر دیگرباورهایکنشگراندر کارزاراولویّت دارد. کنشگران کارزار میدانند که در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران،تحقق اهداف “کارزار حقوق بشر برای ایران” پروژه ای آرمانگرا محسوب میشود. ولی، با این واقعیّت هم آشنا هستند که از عصر روشنگری تا کنون مبارزه برای دستیابی به ارزشهای دمکراتیک و ارتقاء حقوق انسان در کشورهای مختلف با چهره آرمانگرائی آغاز شد، با جسارت، صبر و شکیبائی کنشگران، اهداف آرمانی آنان، گام به گام، تبدیل به مواضعی منطقی و ضروری گردید، مورد احترام و حمایت وسیع جوامع قرار گرفت و در ساختار قانونی بسیاری از کشورهای جهان جایگاه راستین خود را یافت. در میهن ما نیز، امید میرود کهبا گسترش چشم گیر گفتمان حقوق بشر و مبارزه فراگیر و درخشان عامّه مردم در طلب معیشت، آزادی و دادخواهی و باگسترش و پیشبرد فعالیت های کنشگران حقوق بشر، دستیابی حداکثری به اهداف حقوق بشری ممکن گردد.

گرامیان،
با سپاس از شما، باورمندان به اصول جهان شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر، دعوت میشود درصورتی که مایل به پشتیبانی مؤثّر از اهداف “کارزار برای حقوق بشر در ایران” باشید، برای عضویت، کمک مالی و یا کسب اطلاعات بیشتر با اعضای کارزار و یاایمیل زیر تماس بگیرید:
forirankarzar@gmail.com
شورای هماهنگی کارزار حقوق بشر برای ایران
مریم آقازمانی، شیرین اسفندارمز، حسن اعتمادی، مریم اعتمادی، محمد ترابی، منیژه حبشی، محمود زهرائی، بهروز ستوده، منیژه صبا، ایبو عبدُلی، منصور فرهنگ، محمد مقیمی، سپیده ناصری، منوچهر نامورآزاد و حسن نایب هاشم

 
 
http://rowzane.com/ca/article=231754