نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
Commemoration of the massacre of Iranian political prisoners during the 1980s & in 1988
اشتراک گذاری

فایل برنامه همبستگی با مبارزات مردم ایران و بادمان قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و سال ۶۷ ارسال میگردد.

این برنامه بزبان انگلیسی (و فارسی) بود وتوسط جمعی از چپهای انقلابی(از آمریکا و اروپا) برگزار شد با

. سخنرانی شهین چیت ساز، مایک مکنیر، موشه ماخور و یاسمین میظر و همراه با پرسش و پاسخ

 
 
http://rowzane.com/ca/article=234458