نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
شهلا دانشفر
ویدا موحد دختر خیابان انقلاب 
اشتراک گذاری

ویدا موحد؛ زن جوانی که به سمبل خیزش انقلابی مردم علیه حکومت آپارتاید جنسی، علیه فقر، علیه گرانی، علیه تبعیض و نابرابری و برای داشتن یک زندگی انسانی تبدیل شده است. او با برداشتن حجاب در خیابان انقلاب، صدای اعتراض مردم به جان آمده در ایران را جهانی کرد. زنده باد دختر خیابان انقلاب
ویدا موحد اکنون در بازداشت بسر میبرد. ویدا موحد باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. تمامی دستگیر شدگان اخیر باید فورا آزاد شوند.
هم اکنون کارزاری در حمایت از ویدا موحد و تمامی دستگیر شدگان اخیر در جریان است. کارزار حمایت از ویدا موحد، کارزار نه به آپارتاید جنسی است. وسیعا از این کارزار بپیوندیم.
شهلا دانشفر

 
 
http://rowzane.com/content//article=112946