نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
شمی صلواتی
سر آغاز زوال حکومت اسلامی در ایران و پایان اسلام سیاسی در جهان
اشتراک گذاری
بنیاد گذاران جمهوری اسلامی و علمای اسلامی که درطول  چهار ده در ایران باقوانین چند همسری و صیغه،حجاب اجباری، با جدا سازی زن و مرد، به فرهنگ مردم متمدن جهان دهان کجی  و سعی در کووچانیدن شعور را داشتند
با به دار آویختند یا کشتند و سنگ سار کردن انسانها،.با جنایت و ترور، با دخالت در زندگی حضوصی مردم تا جایی که می خواستند رنگ شورت و شلوار انسان را تعیین کنند. به ما نشان دادند که تا چه حد بی شرم و وقیعند. به این معنا در ریاکاری و دروغ / فساد و جنایت. تاراج و خیانت ماهر و استادند  و برای مشروحیت هر خطا، راه شرعی برای آن  می یافتند.
امروز دیگه همه این تحقیر ها رو به زوال است.
امروز ما شاهد آنیم که طرفداران خود حکومت و آنانی که با افتخار در کنار لاجوردی عکس یاد گاری می گرفتند در مورد اسلام به زشتی یاد می کنند و اعتراف می کنند که مسخ شده بودند. اعتراف می کنند که چگونه در برابر بت به سجده می رفتند…..
امروز چی خودی و چه غیر خودی دیگه باوری به دین ندارند و می دانند که اسلام دین خرد و عقل نیست.
اخبار دزدی و چیاول اموال/ اختلاسها/ بدبینها / پایه های این حکومت جانی را متزلزل کرده است و ما هر روز شاهد ریزش بیشتری از بدنه این حکومت هستیم!
 مردم ما و جامعه ما تبدیل به یک جامعه سکولار و لایک شده است. گرچه تا رسیدن به اینجا خاورانها ساخته شده و خیابانها به خون آغشته گشت هزاران انسان در زندانها مورد زشتترین اهانت قرار گرفتند و شبانه به دار آویخت شدند.. اما این دست آور را باید پاس بداریم البته به بهای سرنگونی جمهوری اسلامی، به بهای دین زدائی در جامعه و در ساختار اجتماعی..این ارزشها را به ارزان نیافتم و باید برای نگهداری این ارزشها حکومت مذهبی را سرنگون کنیم
سیستم اسلامی که  ده ها هزار کودک را غیر مسئولانه به جنگ بردند و در میدانها مین رها ساختند، یا با ادامه جنگ در طول هشت سال و اعدامها در ملال عام تلاش کردند که احساسات انسانی را در جامعه جاور کنند. این حکومت در حال زوال است و ترس وحشتهای دست انداکارانش با توجه به فساد ها و اختلاسها و فرار بعضی از سران حکومت ثبات جمهوری اسلامی را برهم زده است و هر لحظه ممکن است از داخل فرو ریزد.. باور کنید قبل از تصمیم گیری کشورهای اروپایی و امریکا این حکومت در زباله دان تاریخ است…
دراین دنیای پر از دانش وعلم بسوی دین رفتند، یک گناه است/هنرمند آنکس، که شمعی بیافروزد و آن حدیث کهنه را از ریشه بر اندازد. شمی صلواتی
 
 
http://rowzane.com/content//article=129006