نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مجید آذری
از شیر و موز تا ساندیز مجانی– از حاج ممد مشهدی رضا تا خامنه ای
اشتراک گذاری

اهدای ملوکانه شیر و موز به کودکان در زمان حاج محمد مشهدی رضا و اهدای آش نذری و قیمه پلو در ماه محرم و پخش ساندیز برای مردم در زمان خمینی.
بدبختی و عقب افتادگی شاه اللهی ها این است که هنوز بعد از ۵۰ سال وقتی در ۶۰ سال حکومت شکنجه-دیکتاتوری-ترور و اعدام پهلوی فقط مثلا ۱ یا ۲ سال آنهم فقط در چند شهر به مدارس شیر و موز دادند ،دارند مردم را سرزنش میکنند. میخواهند مردم را مدیون جنایات شاه بکنند. میخواهند میلیاردها میلیارد دزدی های شاه وخاندانش را سرپوش بنهند.

برای این عده عقب افتاده یک موز خیلی بیشتر از کشتار و جنایت و حکومت کودتای رضا خانی و حاج محمد مشهدی رضا ارزش دارد.
اگر یک سال یک موز دادی میتوانی ۶۰ سال سانسور بکنی-شکنجه و اعدام بکنی. اخوند پرورش بدهی و میلیاردها دلار به آخوند و حوزه علمیه پول بدهی و مساجد و منابر اسلامی بسازی. بخاطر یک پاکت شیر میتوانی ساواک و شکنجه گر تربیت بکنی و میلیاردها دلار پول در جیب اشرف پهلوی و شمس پهلوی ودیگر تیمسارها بگذاری..
خب حزب اللهی ۲۰ سال دیگر هم میتواند با همین منطق ادعا کند در مساجد ومنابر قیمه پلو و آش نذری و مجانی به مردم میدادند برای مردم ساندیز مجانی در خیابان پخش میکردند
و مردم قدر حکومت خمینی را ندانستند و سرنگونش کردند

 
 
http://rowzane.com/content//article=138885