شهلا دانشفر
هفته ای که گذشت آینه ای از فضای پر تلاطم جامعه بود
شنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

جنبش کارگری و کل جامعه ایران روزهای پر تلاطم و تحولسازی را پشت سر میگذارد. بمیدان آمدن مردم با کارزارهای مبارزاتی شان و به صف شدن اکتیویست های اجتماعی در راس این کارزار ها و تاکید بر خواستهای سراسری مشخصه های بارز این فضاست. بویژه در این اعتراضات برافراشتن پرچم نه به فاصله عظیم طبقاتی و سر دادن فریاد “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” به امری عادی  تبدیل شده است. کارگران و مردم به این نحو کل بساط سرمایه داری حاکم را به چاش میکشند. بعلاوه، در بطن این مبارزات، جلو آمدن خواستها و شعارهایی چون “رفاه عمومی حق مسلم ماست”، “درمان رایگان برای همه مردم”، “تحصیل رایگان برای همه کودکان”، “نه به اعدام”، “نه به حجاب و تفکیک جنسیتی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “تشکل، تجمع، تحزب حق مسلم ماست”، “پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات”، “علنی شدن دادگاهها با حضور هیات منصفه”، “نه به زندان و شکنجه” تصویری از آلترناتیو مردم برای جامعه آینده آنهم به شکل اداره شورایی است. اینها همه  نشانه هایی از روند انقلابی جنبش سرنگونی در سطح جامعه است. همانطور که بارها تاکید کرده ایم چپ و رادیکالیسم مبارزات مردم را رقم میزند و بطور واقعی جامعه دارد سوسیالیسم را در کف خیابان فریاد میزند.

در برابر این اتفاقات شورانگیز جمهوری اسلامی بر سرکوبگری هایش شدت بخشیده است. کارگر را دستگیرو زندانی میکند و برای عقب زدن او و جامعه بساط مسخره “طراحی سوخته ” به راه می اندازد. احکام شلاق و زندان را به رخ جامعه میکشد و معلم را به شلاق محکوم میکند. شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه با  سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر دارو دسته هایشان جلسه اضطراری تشکیل داده و نقشه اجرایی کردن طرح شکست خورده عفاف و حجابشان را مصوب میکنند.  دستگیریها را شدت داده و اکتیویست اعتراضات اجتماعی را زیر ضرب قرار میدهند. از اوج استیصال در درون زندان نقشه توطئه قتل و جنایت زندانی سیاسی را طراحی میکنند. تلاش میکنند بلکه کمی بر اوضاع کنترل داشته باشند، اما مردم با کارزارهای مبارزاتی شان در مقابل این سرکوبگری ها ایستاده اند و حول خواستهای سراسری خود گرد آمده و جلو میآیند. نگاهی به اتفاقات همین دو هفته اخیر تصویری گویا از این اوضاع بدست میدهد. از جمله اقلام زیر نمونه های برجسته ای از این کارزارها و مبارزات است:

کمپین  “آزادی بازداشتی های هفت تپه با بیش از هزار امضا، کارزار برای علنی شدن محاکمات از سوی معلمان که تا کنون ٣٧۶ نفر آنرا امضا کرده اند ، اعتراضات گسترده معلمان به حکم وحشیانه شلاق برای حمید رحمتی عضو کانون صنفی معلمان، فراخوان  به تجمع از سوی بازنشستگان در اعتراض به شرایط طاقت فرسای تورم و گرانی با خواست درمان رایگان همگانی برای بیست و پنجم تیرماه، تحصن سپیده قلیان در زندان قرچک ورامین در اعتراض به ضرب و شتم ندا ناجی و عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و جاری بودن کارزار برای آزادی بازداشت شدگان اول ماه مه، دیدارعلی نجاتی از اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه با کارگران سندیکای شرکت واحد و تاکید آنان بر حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و روز جهانی کارگر، مقابله مردم با سرکوبگران شهرداری در حمایت از دستفروشان و تبدیل آن به اعتراض علیه گرانی در رشت، تبریز و اطراف فلکه دوم صادقیه در تهران، کارزار معلمان برای خواست تحصیل رایگان برای همه کودکان و فراخوان آنان به خانواده ها به نپرداختن  شهریه، کارزار مبارزاتی علیه اعدام از جمله در شهر سنندج و نقش فعال اکتیویست های کارگری در این اعتراضات،  اعتراضات گسترده کارگری در مراکز راه آهن، شهرداری ها و در کارخانجاتی چون رینگ سازی مشهد و تجمع اعتراضی بیش از ۶٠٠ کارگر آذر آب اراک و زمزمه های اعتراض در هپکو و شرکت آلومینیوم سازی در این شهرو… . این لیست طویل است و گوشه ای از اتفاقات تحول سازی را بنمایش میگذارد. نگاهی گذرا به کارزارها و مبارزاتی که برشمرده شد، داشته باشیم.

کمپین برای آزادی بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه

در ادامه کارزارهای مبارزاتی در سطح جامعه و در سطح جهانی در حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت شدگان آن، طی دو هفته اخیر کمپینی بصورت یک طومار اعتراضی به ادامه این بازداشت ها و برای آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان به راه افتاده است. خطاب این کمپین به همه مردم آزادیخواه و برابری طلب است و  تا کنون بیش از هزار نفر آنرا امضا کرده اند. این صف آزادیخواهی است که با چنین کارزارهایی متحد میشود.

صدای اسماعیل بخشی ها علیه شکنجه و زندان است. اسماعیل بخشی برای مردم سمبل آزادیخواهی، برابری طلبی است. صدایی که با آلترناتیو شورایی به کل جامعه راه نشان داد. دفاع از او و  پیوستن به کمپین برای آزادی وی و همه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه، گام مهمی در تقویت صف آزادیخواهی است. باید وسیعا به این کارزار پیوست.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته، ضربه ای به رژیم اسلامی و بساط توحش و بربریت سرمایه داری حاکم بود. لذا، رژیم و نیروهای امنیتی آن در پی جبران این ضربه و انتقام از این کارگرانند.

با اتهامات امنیتی از جمله؛ “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام”، “توهین به مقام رهبری”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی”، و “اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع های غیرقانونی” اسماعیل بخشی را در زندان نگاهداشته و دو اتهام دیگر نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی نیز علیه او در دست بررسی است. علی نجاتی عضو سندیکای نیشکر هفت تپه و ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی فرد و امیر امیر قلی و عسل محمدی اعضای نشریه گام که جرمشان رسانه ای کردن اخبار اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه است به خاطر اتهامات امنیتی ای از همین دست دستگیر و یا تحت بازخواست و بازجویی قرار گرفته اند.  بر اساس ابلاغیه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فرد، عسل محمدی و علی نجاتی” خواسته شده که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه ۹۸ در این دادگاه حاضر شوند. در کیفرخواست صادره که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به آنان ابلاغ شده است. دور جدید  کارزار برای آزادی دستگیر شدگان نیشکر هفت تپه تا هم اکنون پاسخ خوبی گرفته است. از جمله عفو بین الملل طومار این کارزار را باز نشر کرده است. باید وسیعا از این کمپین حمایت و پشتیبانی کرد و صدای آن در سطح جهانی بود. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، جعفر عظیم زاده، معلمان زندانی، زنان آزادیخواه دربند، فعالین زندانی معترض علیه تخریب محیط زیست و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

تحصن سپیده قلیان در زندان قرچک

سپیده قلیان دختر جوانی که  به جرم حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و صحه گذاشتن برکیفرخواست بخشی علیه زندان و شکنجه، با اتهاماتی چون ” فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروهای معاند و اخلال در نظم عمومی” در زندان قرچک ورامین بسر میبرد. سپیده قلیان از ظهر روز یکشنبه ۱۶ تیرماه در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی و فضای ملتهب این زندان و نیز در اعتراض به قطعی آب و نبود کولر و محرومیت زندانیان از حداقل امکانات زیستی، روبروی دفتر مدیریت زندان دست به تحصن زده است. سپیده قلیان با تحصن خود صدای اعتراض زندانیان در زندان قرچک است.

واقعیت اینست که زندان و سرکوب مردم را خاموش نمیکند؛ وقتی که سپیده قلیان در سیزدهم خرداد ماه بعنوان تنبیه به زندان قرچک منتقل شد، گفت: من همچنان ایستاده ام! و امروز نیز در برابر سرکوبگری های درون زندان با تحصن  کردن در مقابل دفتر مدیریت زندان، صدای اعتراضش را بلند کرده است. در کنار سپیده قلیان بایستیم و وسیعا از او حمایت و پشتیبانی کنیم.

گفتنی است که روز ١۵ تیر ندا ناجی و عاطفه در راه مراجعه به بهداری، به بهانه نداشتن چادر توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنها در این رابطه به معاونت زندان اعلام شکایت کرده اند. ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری و آنیشا اسداللهی از بازداشت شدگان اول مه هستند که همچنان در زندان بسر میبرند. هم اکنون کارزاری برای آزادی آنها در جریان است. از جمله عفو بین الملل در همین هفته طی بیانیه ای اعتراضی ضمن محکوم کردن بازداشت آنها، خواستار آزادی فوری و بدون قیدو شرط آنان شد. این کارزار ادامه دارد. حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، حق برپایی تجمعات اعتراضی و حق اعتصاب و آزادی بیان از جمله تاکیدات در این کارزار مبارزاتی بوده است.

کارزار معلمان با خواست علنی شدن محاکمات

طوماری در اعتراض به احکام ناعادلانه علیه معلمان و امنیتی کردن مبارزات آنها به راه افتاده است و تا کنون ٣٧۶ نفر آنرا امضا کرده اند. این اعتراضی به احکام امنیتی صادر شده برای معلمان دربند از جمله؛ اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، روح الله مردانی، محمود بهشتی، محمد علی زحمتکش و عبدالرضا قنبری است. این کارزار اعتراضی به صدور حکم وحشیانه شلاق و زندان برای حمید رحمتی عضو کانون صنفی معلمان در شهرضا است. این کارزار اعتراضی به بساط دزدسالار و بر مسند قدرت بودن دزدان و اختلاس گران و در زندان بودن معلمان معترض است. علاوه بر این طومار اعتراضی، معلمان با تجمعاتشان و بطور مثال در مریوان و کرمانشاه انزجار خود را از صدور حکم شنیع شلاق برای حمید رحمتی اعلام داشتند و این اعتراضات ادامه دارد. معلمان همواره پیشتاز طرح خواستهای سراسری مردم در سطح جامعه بوده اند. این کارزار صدای اعتراض کل جامعه علیه  بساط دزدسالار سرمایه داری حاکم است و باید از آن وسیعا حمایت و پشتیبانی کردند.

این کارزارها در کنار کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از درون زندان آنرا اعلام کردند و ابعادی اجتماعی پیدا کرد و جنبش گسترده در حمایت از کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان و نیز اعتراضی که امروز سپیده قلیان با تحصن در زندان علیه وضع اسفناک زندان آغاز کرده است، همه و همه گامهای مهمی از جنبش برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و علیه سرکوبگریهای حکومت است. این کارزارها گامهای مهمی در پیشروی جنبش انقلابی مردم برای سرنگونی حکومت است.

درمان رایگان برای همه و تحصیل رایگان برای همه کودکان

درمان رایگان برای همه، و تحصیل رایگان برای همه کودکان، دو خواست محوری معلمان و بازنشستگان است که با مبارزات جانانه چند ساله اخیر خود توانسته اند آنها را به جلو بیاورند و پرچمدارش باشند. فراخوان بازنشستگان به تجمع در مقابل وزارت کار برای روز ٢۵ تیرماه در اعتراض به گرانی و محرومیت از حق درمان رایگان و فراخوان معلمان به خانواده های دانش آموزان به نپرداختن شهریه با تاکید بر تحصیل رایگان برای همه کودکان، گامی مهم در تعین بخشیدن بیشتر این خواستها و بسیج کل جامعه حول آنهاست. مبارزات بازنشستگان و معلمان شایسته وسیعترین حمایت هاست. کارزار نپرداختن شهریه و پایان دادن به پولی شدن آموزش و حق همه کودکان به تحصیل رایگان و کارزار درمان رایگان برای همه کودکان را با قدرت به جلو بریم. زنده باد معلمان، زنده باد بازنشستگان!

 

انترناسیونال ۸۲۴

شهلا دانشفر

 

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com