شهلا دانشفر
واحدهای حزبی را باید در همه جا ایجاد کرد
دوشنبه, ۱۱ام آذر, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

نقش و وظایف واحدهای حزبی

با سر بلند کردن دوباره خیزش انقلابی مردم در آبانماه، سرنگونی و انقلاب به جلوی صحنه سیاسی جامعه آمده است. این خیزشی بود که دامنه اش به بیش از صد شهر کشیده شد و علیرغم سرکوبگری های وحشیانه حکومت و فرمان تیردادن ها و دستگیری های گسترده، مردم عقب ننشسته و بدنبال راهکارهای مختلف مبارزاتی برای پایان دادن به عمر بختک جمهوری اسلامی و رهایی از توحش و بربریت حاکم هستند. یک تاکید مهم ما در این شرایط ایجاد واحد های حزبی در تمام شهرها و در سطح سراسری است. سازمانیابی حزبی وسیع و گسترده و حضور قدرتمند حزب به عنوان ستاد رهبری مبارزات مردم یک پاسخ سیاسی به این اوضاع است.  

   واقعیت اینست که طبقه کارگر برای گرفتن قدرت سیاسی و ایستادن در مقابل بورژوازی، حزب لازم دارد. کارگران می توانند برای سازماندهی اعتراضاتشان انواع تشکلهای کارگری از جمله سندیکا، مجمع عمومی و یا شوراهایشان را ایجاد کنند و در مبارزات روزمره شان حق و حقوقی را هم از بورژوازی بگیرند. میتوانند با قدرت تشکلها و مبارزاتشان تعرضات حاکمیت را عقب زده و حتی خواستهایی را به حاکمیت تحمیل کنند. طبعا برداشتن هر قدمی در این جهت به جلو کارگران را در موقعیت بهتری برای پیشبرد مبارزاتشان و تضعیف سرمایه داری حاکم و قدرتیابی مبارزات کارگری قرار خواهد داد. اما برای اینکه جمهوری اسلامی را بیندازیم و برای ایجاد جامعه ای آزاد و برابر و انسانی، به حزب نیاز داریم و همه این فعالیتها و تلاشها باید به حزب سیاسی طبقه کارگر پیوند یابد و پیوند داشته باشد. حزب، تشکل و سازمان مبارزه برای رهایی طبقه کارگر و کل جامعه برای زیر و رو کردن بساط سرمایه داری حاکم و به پیروزی رساندن سوسیالیسم است. بنابراین کسی که از جمهوری اسلامی متنفر است و از وضع موجود به تنگ آمده است، کسی که قبول میکند تبعیض و نابرابری و استثمار ضد انسانی است و بدنبال راه رهائی میگردد، اولین گامش پیوستن به حزب است.

   حزب کمونیست کارگری از همان مقطع تشکیلش برای ایجاد تشکیلات خود در ایران تلاش کرده و پیشروی های خوبی هم داشته است. از جمله امروز نقش و جایگاه حزب را با شاخص های قابل رویت و اجتماعی ای میتوان در جنبش های اعتراضی جاری در جامعه و در عرصه های مختلف مبارزاتی مردم دید. طبعا این کار از طریق بردن سیاستهای روشن و شفاف حزب به درون جامعه صورت گرفته است. از جمله تلویزیون ٢۴ ساعته کانال جدید که ١۶ سال است فعالیت میکند، نقش شگرفی در این راستا داشته است. اما بخش مهم دیگر آن از طریق میدانی و تشکیلات حزب در ایران صورت گرفته است. نکته مورد تاکید در روند انقلابی امروز نقش حزب و سازمانیابی حزبی در سطحی وسیع و گسترده است که هم پاسخی فوری به این شرایط است و هم در متن اوضاع پر تلاطم جامعه  اشتیاق برای گرد آمدن در چنین ستادی از مبارزه بیشتر میشود. یک فراخوان همیشگی ما پیوستن به حزب بوده است. فراخوان امروز ما با توجه به شرایط پر تلاطم جامعه  پیوستن به حزب و ایجاد واحدهای حزبی در یک مقیاس کلان اجتماعی است. یعنی نه صرفا از طریق عضوگیری بوسیله اعضای واحدهای موجود، بلکه در یک سطح وسیع فراخوان ما به همه مردمی است که سیاستهای حزب را قبول دارند و میخواهند فعالیت کنند.

   برای مثال هم اکنون مردم بسیاری هستند که حرفهای ما حرفهای دل آنهاست. تلویزیون کانال جدید را صدای اعتراض خود میدانند. این مردم جایشان در این حزب است و باید در حزب کمونیست کارگری به عنوان ستاد مبارزاتی خود برای رهایی از توحش و بربریت حاکم و بنا کردن جامعه ای انسانی متشکل شوند و سازمان یابند.

   بعلاوه همین الان بسیاری از دوستداران حزب بصورت فردی فعالیت میکنند. ما وظیفه داریم و میتوانیم بخش هر چه وسیعتری از این فعالین را در سازمان حزب در ایران متشکل کنیم. و این یکی از مهمترین وظایفی است که در شرایط کنونی در مقابل اعضاء و فعالین حزب قرار دارد. واحدهای حزبی سلولهای پایه ای حزب در ایران هستند که همه کسانیکه میخواهند به حزب بپیوندند میتوانند در این واحد ها سازمان یابند. واحدهای حزبی را باید در همه جا و در سطح سراسری شکل داد.

   همه میدانیم که با خیزش دوباره مردم در آبانماه، سرنگونی و انقلاب گفتمان همه مردم است و این گفتمان جمهوری اسلامی را به سراشیب سقوط رانده است. از نظر من سازمانیابی حزبی یک پاسخ فوری به این اوضاع است. حزب کمونیست کارگری نقش مهمی در کشیده شدن اوضاع به شرایط کنونی و در ارتقای سطح توقعات و انتظارات جامعه و شکل دادن به فضای رادیکال و چپ در روند انقلابی موجود داشته است. از جمله این را در جلو آمدن گفتمان های چپ و رادیکال در جنبش های اعتراضی جاری در سطح جامعه و نفس جلو آمدن گفتمان انقلاب به روشنی میتوان دید. به این اعتبار حزب و گفتمانهایش هر روز بیشتر در مضمون مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی جاری شده است و این میتواند بستر سازمانیابی گسترده حزب در سطح جامعه و شکل گیری رهبری انقلابی مبارزاتی مردم باشد. تلاش ما امروز تثبیت بیش از بیش موقعیت و نفوذ حزب در روند انقلابی جاری است. از همین رو فراخوان به تشکیل واحدهای حزبی و فوکوس بر امر سازمانیابی حزبی، پاسخ سیاسی و فوری به شرایط موجود و یک کارزار مبارزاتی مهم ما است. در پاسخ به این نیاز وظیفه و امر فوری ما سازماندهی نیروهایمان در سطح سراسری است. حزب کمونیست کارگری طی فراخوانی بر سر ایجاد واحدهای حزبی از همه اعضایی که بصورت تک نفره مرتبط هستند خواستار شده است که فورا نیروهای پیرامونی خود را جمع کنند و واحدهای حزبی شان را تشکیل دهند. ضمن اینکه ما از واحدهای حزبی خواهان این شده ایم که عضو گیری وسیع را در دستور کار خود قرار دهند و اعضای جدید را بصورت واحدهای حزبی سازمان دهند و هدایت کنند. بالاخره اینکه از همه فعالین جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی میخواهیم که به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندند.

   به عبارت روشنتر ما حزب را برای این تشکیل داده ایم که جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و باید برای آن سازمان ایجاد کرد و این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست. خصوصا اینکه ما حزب را در دل اعتراض و مبارزه سازمان میدهیم و این خود باعث موقعیت قوی واحدهای حزبی در پیشبرد امر مبارزه شان میشود. در نتیجه به هر درجه که واحدهای ما اجتماعی تر کار میکنند به همان درجه  دخالتگری و ادامه کاری آنها بیشتر است. از همین رو فراخوان علنی ما به تشکیل واحدهای حزبی یک اقدام سیاسی مهم است. یعنی همانطور که ما منشور انقلاب برای رهایی جامعه را در کنگره اخیرمان مورد تایید قرار دادیم، ایجاد گسترده تر واحد های های حزبی را نیز در دستور فوری خود قرار داده ایم.

   حزب در اکثر شهرها و عرصه های مختلف مبارزاتی اعضا و فعالین خود را دارد. تلاش ما تحکیم سازمانی آنها و گسترش دامنه فعالیت آنهاست. بویژه همانطور که اشاره کردم موقعیتی که چپ در راس جنبش های اعتراضی جامعه دارد، زمینه را بیشتر و اجتماعی تر برای جذب نیرو به حزب فراهم میکند. در همین مدت روی آوری به حزب بیشتر شده است. بنابراین حزب باید آماده جذب این نیرو و تبدیل حزب به یک حزب قدرتمند که پاسخگوی این اوضاع است، باشد. به این اعتبار، این فرصتی طلایی برای ماست و باید آنرا دریابیم. طبعا این شرایط کارهای بسیاری در دستور حزب و مشخصا کمیته های حزبی قرار میدهد تا بتواند جوابگو باشد.

   ما تاکید داریم که واحد های حزب در همه جا، در محلات، در کارخانجات، در دانشگاهها و در عرصه های مختلف مبارزات اجتماعی باید حضور داشته باشند و شکل گیرند. این واحدها با حضور فعال خود باید بتوانند حلقه اتصال حزب به کل جامعه باشند و بتوانند شعارها و سیاست های حزب را به شعارها و جهت اعتراضات مردم در همه جا تبدیل کنند. طبعا وجود ابزاری چون مدیای اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری واحدهای حزبی و دایره نفوذ و فعالیتشان دارد. بنابراین کافیست اعضایی که هم اکنون هنوز شکل سازمانی و متشکل بخود نگرفته اند، فورا واحدهایشان را تشکیل دهند. دوستداران حزب و کانال جدیدی ها که تا کنون به حزب وصل نشده اند، سریعا تصمیم بگیرند و با حزب خود مرتبط شوند و واحدهای حزبی شان را بوجود آوردند. و اینگونه است که نیروی اجتماعی بزرگی با آلترناتیو چپ و کارگری  به حرکت در خواهد آمد و راه پیروزی را هموار خواهد کرد. خلاصه کلام اینکه تحزب یابی در سطح جامعه و رفع تردیدها و برخی ناباوری ها یک کارزار مهم ماست.

   روشن است که جمع حزبی نمیتواند از سه نفر کمتر باشد، چون جمع نیست. ما تعداد اعضای متشکل در یک واحد حزبی را ٣ تا ۵ نفر تعریف کرده ایم. سقف ۵ نفر برای تسهیل جمع شدن اعضای حزب و جاری کردن روتین های حزبی و فعالیت اعضا ست.

   ما برای واحدهای حزب دو دسته وظایف را در نظر داریم. وظایف روتین و عمومی اعضای حزب عبارتند از: عضوگیری  و تبدیل اعضای جدید به یک واحد حزبی، بحث و تبادل نظر حول مصوبات و سیاستهای حزبی و برنامه های کانال جدید و نشریات حزب و ادبیات و تبلیغات حزبی در مدیای اجتماعی، تعیین وظایف عملی واحد و تقسیم کار بر مبنای پلاتفرمها و رهنمودهای حزبی، تبلیغ اهداف، سیاستها و شعارهای حزب در محل کار و زیست و در پیرامون خود و در تجمعات عمومی و مدیای اجتماعی، سازماندهی جمعهای آموزشی و مطالعه منظم ادبیات حزبی، شعارنویسی، توزیع مقالات، مصاحبه ها و کلیپ های حزب در گروههای مدیای اجتماعی و یا در میان دوستان مورد اعتماد و جمع آوری حق عضویتها و جمع آوری کمک مالی.

   توصیه ما به واحدهای حزبی گذاشتن یک صندوق برای پرداخت ماهانه حق عضویت اعضای جمع به آن صندوق در حد توان مالی هر عضو و صرف آن برای فعالیت های حزبی جمع است.

   بخش دوم، وظایف غیر روتین واحد های حزبی است. این وظایف عبارتند از: بحث و هماهنگی و تصمیم گیری در مورد فعالیت های اجتماعی، مبارزاتی در محل فعالیت، شرکت و دخالت فعال در اعتراضات و مبارزات جاری و بردن افق و سیاست حزب به درون این جنبش ها و تلاش برای جا انداختن سیاستها، شعارها و مطالبات و افق حزب در میان فعالین جنبشهای اعتراضی از طریق حضور فعال در محیط فعالیت و در مدیای اجتماعی، تلاش برای برقراری ارتباط فشرده با فعالین جنبش های اعتراضی بویژه فعالین چپ و رادیکال، تحکیم رابطه با آنها و تاثیر گذاشتن روی آنان و جذب آنها به حزب و کمونیست کردن و حزبی کردن آنان از طریق فعالیت فشرده در گروه های مبارزاتی مدیای اجتماعی، حضور فعال در جنبش های اعتراضی جاری و در محلات کار و …

   در همین راستا ما با شروع خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی طی دستورالعملی بر حضور فعال و جمعی واحدهای حزبی همراه با روابط پیرامونی خود در تظاهراتها، بر بردن شعارهای حزب به این اعتراضات، و آماده باش در مقابل شعارهای انحرافی و پیش کشیدن شعارهای اعتراضی علیه کل حاکمیت جمهوری اسلامی و علیه فقر، گرانی، تبعیض نابرابری و برای داشتن یک زندگی انسانی تاکید کردیم. ما در این دستورالعمل بر ارتباط فعال واحدهای حزبی با کمیته سازمانده و کانال جدید و تهیه گزارشات زنده و ارسال آن به حزب تاکید کردیم. بویژه با تمرکز بر اینکه یک فاکتور سیاسی مهم در این شرایط به چشم آمدن حزب با شعارهایش است. اینها مهمترین وظایفی است که ما برای اعضاء و واحدهای حزب در ایران تعریف کرده ایم و با توجه به توان و امکانشان میتوانند به پیش برند.

   طبعا بیشترین توقع ما از کادرهای حزب است. کادر حزب از نظر اجتماعی- مبارزاتی کسی است که خود را فعال جنبش کمونیستی میداند و برای جاری کردن سیاستهای کمونیستی در جنبشهای اعتراضی شرکت میکند. کادر حزب قبل از هر چیز تعهد بالایی نسبت به حزب و حزبیت دارد و تمامیت حزب و ابعاد همه جانبه فعالیت حزب مشغله هر روزه آن است. بنابراین کادر حزب وظیفه سازماندهی سایر اعضا و ارتقای آنها، مسئولیت سازماندهی و هدایت فعالیت حزب در حیطه معینی که فعالیت دارد، پیشبرد وظایف روتین حزبی که جلوتر برشمردم، آموزش و دخالت فعال در تقسیم وظایف در واحد حزبی، دامن زدن به گفتمان تحزب و حزبیت در جنبش کارگری و جنبش های اعتراضی دیگر و جذب فعالین این جنبشها به حزب و به عهده گرفتن مسئولیت در تقسیم کار جمعی واحد را بر عهده دارد. بدین ترتیب به کمک کادرهای حزب است که ما میتوانیم ساختار محکمی و قابل دوامی به واحد های حزبی و اساسا تشکیلات حزب در ایران بدهیم.

   واحدهای حزبی به امن ترین شیوه های ممکن مستقیم به حزب وصل هستند و مدیای اجتماعی این رابطه را به شکل هر روزه ای ممکن میکند. از این طریق کمیته سازمانده دستوالعمل های دوره ای خود را در زمینه های مختلف با واحدهای حزبی در میان میگذارد. با همنظری و همفکری با خود آنها راه های عملی پیشبرد این دستوالعمل ها را پیدا کرده و برای رفع موانعش تلاش میکند. برای جا انداختن روتین های حزبی در واحدهای حزبی و پیشبرد امر آموزش در آنها کمک میکند. بدین ترتیب واحد های حزبی با همکاری تنگاتنگ کادرهای حزب در ایران و کمیته سازمانده فعالیت میکند و قوام می یابد. فراخوان ما برای تشکیل واحدهای حزبی در کارخانه، در محلات، در دانشگاهها و در تمام عرصه های مبارزاتی، اولین رهنمود ماست. خطاب ما به همه دوستداران حزب است که وسیعا به حزب بپیوندند و واحدهای حزبی خود را شکل دهند و برای پیشبرد سازمانیافته مبارزاتشان با حزب دست به کار شوند.

شهلا دانشفر

انترناسیونال ۸۴۴

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی