نسان نودینیان
بحران کرونا، مردم، احزاب و فعالین سیاسی!
سه شنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

ویروس کرونا خارج از کنترل شده است. مراجعه به بیمارستان و درمانگاه ها هر ساعت رو به افزایش است. مردم از کمبود و در دسترس نداشتن امکانات دارویی و پزشکی به تنگ آمده اند. مراجعه به آزمایشگاه های تست خون در مطب های خصوصی به بیش از یک میلیون افزایش قیمت رسیده است. خرید ماسک و مواد تمیزه کننده دست و منازل نایاب و در دسترس عموم نیست. بازار سیاه و فروش دارو و ماسک هم بیداد میکند. جمهوری اسلامی و دولت در کمال بی شرمی به مردم دروغ تحویل میدهند. بجای رسیدگی به فوریترین خواستهای مردم و در دسترس قرار دادن دارو و امکانات پیشگیری کننده و استقرار آزمایشگاه های مجانی و دائم، بجای سیستم نظارت به جاو گیری از سرایت میروس کرونا، عهد عتیق مذهب را فعال کرده اند. حوزه علیه قم میگوید؛ شیوع کرونا در جهان «جزو سلسله آزمایشات الهی دوران آخرالزمان» است. و میگویند؛ « بیماری کرونا آزمونی است تا «انسان به عجز خود در برابر پروردگار» پی ببرد. در جریان زلزله تویسرکان و کرمانشاه و سیل در سیستان و بلوچستان این نوع سموم خرافی را بجای خدمات فوری و رسیدگی به وضع زلزله زدگان و سیل زدگان تحویل مردم دادند.
به هنگام زلزله ناگوار کرمانشاه و تویسرکان مردم در مقابل خرافات گویی و بی مسئولیتی جمهوری اسلامی و دولت با اتکا به نیروی خود دست به سازماندهی کمک رسانی و مردمی زدند. به کمک زلزله زدگان رفتند. هزاران نفر از زلزله زدگانی که در سخت ترین شرایط روحی و معیشتی قرار داشتند با کمک های انسانی که بسوی آنها سرازیر شده بود شوق زندگی و انسانی در آنها شکوفته شد. در ده ها شهر صدها کامیون امکانات غذایی، دارو و پوشاک را در مناطق زلزله زده در دسترس مردم قرار دادند. مردم دخالت کردند و نیروی عظیمی از سازماندهی توده ای در حمایت انسانی از زلزله زدگان ایجاد شد.

قطعا کمک رسانی به سیل زدگان و زلزله زدگان در شرایط اجتماعی ـ بهداشتی و زیست محیطی متفاوت انجام شده است. مردم با اپیدمی ویروس و ابتلا به بیماری کرونا روبرو نبوده اند. مردم میتوانستند در فضای باز در اماکن عمومی جمع شوند و کمک رسانی های انسانی را سازماندهی کنند.

شرایط کنونی متفاوت شده. مردم خود در قرنطینه قرار گرفته اند. تجمع و دیدار هم برای تامین سلامت و جلوگیری از سرایت ویروس کورنا نباید انجام شود.
دخالت مردم و چه باید کردنها به ابتکارات در میدیای اجتماعی و حرکتهای جهشی و ضربتی مربوط میشوند. بحران کرونا وضعیت احتماعی ـ صف بندی و دخالت مردم را با چالشهای مختلفی درگیر کرده است.

مردم و جامعه بهداشت، دارو و امکانات پزشکی و ادامه حیات میخواهند. مردم و جامعه باید به لحاظ معیشتی و حقوقی تامین شوند. مردم و جامعه قرنطینه های پزشکی با مراقبتهای پزشکی و دارویی و تامین خوراک و میوه و بازیابی جسمی را میخواهند.

جمهوری اسلامی(بعد از این از اسم کوتاه شده ج.ا استفاده میشود) در چهار دهه گذشته نتوانسته و نخواسته است که ستون و یاری دهنده خوب مردم و جامعه باشد.
جمهوری اسلامی در فساد و دزدی و چپاول و سرکوب مردم خوب کارکرده اند. کارنامه مردودی با حکم نابودیشان را مردم در آبان و دی ماه صادر کرده اند. در کشورهای بورژوایی با درجه ای از ساختار حقوق انسانی و رعایت حقوق و اختیارات شهروندی، ازادی بیان و تشکل و رای آزادانه تعریف میشود، مردم و جامعه در کنار دولت ها و ارگانهای حکومتی می ایستند و به ستون و یاری دهنده آنها برای بیرون آمدن از بحرانها از قبیل اپیدمی های خطرناک قرار میگیرند. در هدایت دولت و ارگانها برای غلبه بر بحران ها فعالانه دخالت میکنند. از کانال تشکل های بزرگ و فدراسیون های اتحادیه های کارگری و کارمندان و دیگر نهادهای مدنی، اعمال نفوذ میکنند و رای و خواست و استانداردهای انسانی را به دولت و بورژوازی تحمیل میکنند. و اگر دولت با خواستهای مردم دمساز نشود حق اعتصاب و تظاهرات و راه پیمایی در اختیار مردم و جامعه قرار دارد که دست به اعتصاب، مبارزه علنی بدون ترس از سرکوب، زندانی و اعدام میزنند.
در ایران تحت حاکمیت ج.ا رابطه مردم بر اساس دشمنی و تنفر تعریف شده است. در جامعه ای که مردم هیئت حاکمه را دشمن خود میداند، استبدادی و دیکتاتور است، سرکوب خونین انجام داده، زندان و اعدام و قوه قضایی را در خدمت سرکوب و اعدام بکار گرفته، مذهب و اسلام سیاسی را برای ستم کشی بر زنان و تبعیض جنسیتی بکار میگیرد، اقتصاد مملکت را در اختیار حزب الله و اسلام و تروریسم در داخل کشور و بیرون از مرزها قرار داده، رابطه مردم با دولت و هیئت حاکمه بر اساس حق شهروندی و فردی و آزادی بیان و عقیده و تشکل تعریف نمیشود، مردم و جامعه بدرست در قطب مخالف، دشمنی و ضدیت و در جبهه اعتراض و مبارزه برای سرنگونی و عمیق کردن بحرانها، قرار میگیرند. در ایران تحت حاکمیت ج.ا رابطه مردم بر این اساس تعریف شده است. در تمام بحرانهای تاکنونی در بحرانهای سیل و زلزله های ۴ دهه گذشته مردم و جامعه در قطب ضدبت و مبارزه و اعتراض علیه دولت و هیئت حاکمه قرار گرفته اند. مردم و جامعه میدانند که ج.ا در جهت رفاه و امنیت، شادی و تامین انسانی معیشت آنها قرار نگرفته است. در رویدادهای سیل و زلزله و اپیدمی هایی نظیر کرونا راهگشا نبوده، دروغ و پنهانکاری را پیشه کرده و در جبهه دشمن مردم قرار گرفته است.

بنا به دلائل و تزهای مورد اشاره در ستونهای بالا، دخالت مردم در مبارزه با دو ویروس(کرونا و جمهوری اسلامی) امری جدی و مهم است، احساس انسانی، مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی در قبل حفظ و بقا جان انسانها، میزان مشارکت اجتماعی و توده ای و دخالت مستقیم مردم و جامعه در آنها مشترک است.

چالش بحران کرونا، به مراتب وسیعتر و عمومی تر از بحران سیل و زلزله است. همه جا در روستاها، شهرها و محلات مردم با چالش کرونا درگیر هستند.
اگر مردم در قرنطینه هستند، اگر نمیتوانند دست به تجمعات توده ای و تظاهراتهای وسیع بزنند، اما شرایط و سطح استانداردهای ارتباطی(میدیای اجتماعی) بدرجه ای پیشرفت کرده و در اختیار انسان قرن ٢١ قرار داده شده است که بتواند در موقعیتهای متفاوت بر دولتها و بحرانها غلبه و یا سطحی از اراده فردی و جمعی را اعمال و ابراز وجود کند. از خود بیگانه نشود، اگر به لحاظ بهداشتی برای حفظ تندرستی و سلامت جسمی در قرنطینه قرار میگیرد، اما بلحاظ اعمال اراده فردی و جمعی در قرنطینه سیاسی و مبارزاتی قرار نگیرد. انسان امروزی در قرن ٢١ راه های مدرن و امروزی برای بودن در قرنطینه(اجباری) و ادامه مبارزه در اشکال سازماندهی مردم و جامعه را در اختیار دارد. مهم این است بفکر استفاده و شیوه مثبت و با پتانسیل این امکانات امروزی(میدیای اجتماعی) بود.

برای مردم و جامعه مهم این است که بحران کرونا را با سازماندهی و اتحاد مردم هدایت کند. و از دل(بستر) شرایط کنونی اعتراض و مبارزه تا سرنگونی و نابودی حکومت اسلامی را ادامه دهد. از قرنطینه بهداشتی و پزشکی سرافراز بیرون بیاید و بحران کرونا را به مکانیسم زنده ای با بکارگری پتانسیل های بالایی از دخالت مردم در خدمت خود و اتحاد ، تبدیل کند.

اقدامات ابتکاری و برآمده از تجارب مبارزاتی مردم فاکتور مهمی در شرایط کنونی است. هم اکنون در تعدادی از شهرها مردم با اتکا به نیروی خودشان دست به تهیه ماسک زده اند و آنها را در میان مردم پخش میکنند. در دسته های چند نفره مردم با استفاده از میگافون توصیه های پزشکی را به مردم انتقال میدهند.
در مواردی کمک رسانی های جمع آوری کمک مالی را سازماندهی کرده اند. موارد سالم و تمیز را تقویت کرده اند و مواردی از کمک های جمع آوری شده و ناسالم را با هوشیاری خنثی و جلو سودجویی عناصر حکومتی که در فساد و سودجویی همه کاره هستند را گرفته اند.
ما خواهان دست بکار شدن مردم در محلات و شهرها برای سازماندهی شوراهای محلات و شوراهای شهرها و ارگانهای نمایندگی شوراهای محلات و شهرها هستیم. به نظر ما بر بستر سازمانیابی مردم در محلات و ایجاد نهادهای اعمال اراده مردم در محلات مردم میتوانند و توانایی نظارت بر تامیتن امکانات درمان رایگان، نظارت بر میزان استفاده یکسان از امکانات پرشکی و کمک های مردمی و کمک رسانی را باید داشته باشند. مردم میتوانند از کانال شوراهای محلات بر کمک های دارویی و پزشکی، مالی و پوشاک و خوراکی که در سطح بین المللی اهدا میشود، نظارت کنند و خواهان نظارت مردم و جامعه در سطح سراسری از طریق نمایندگان آنها باشند.

با رعایت توصیه های بهداشتی، شعار نویسی، قرار دادن بنرهایی که خواست درمان و پرداخت حقوق ها و تامین معیشت و زندگی را نمایندگی میکنند، در سطح شهرها و مراکز زندگی مردم اهمیت دارد.
همه شهرها باید با بنرهایی که خواستهای فوری مردم و جامعه را تامین میکند و دولت را موظف به عملی کردن آنها میکند، اشباح شود.
در محلات و شهرها بنرهای ما باید گویای خواستهای فوری مردم باشند؛ دولت موظف است: هزینه های زندگی خانواده هایی که بدلیل ابتلا به کرونا و یا بدلیل تعطیلی کارشان درآمدی ندارند را تامین کند. قسط های بانکی شان را ملغی کند، آب و برق و گاز آنها را رایگان کند، اجاره مسکن آنها را بپردازد و سایر نیازهای روزمره شان را بطور کامل تامین کند.

در بحران کرونا و غلبه بر شرایط کنونی و گم نکردن قطبنمای اعتراضات آبان و دی ماه برای نابودی حکومت اسلامی وجود فعال، دینامیک و زنده حزب سیاسی که افق و سیاست کارساز و درست را به مردم و جامعه بدهد مهم است. در بحران کرونا حزب کمونیست کارگری ایران با بکارگیری پتانسیل بالایی از قدرت توده ای و مردمیش در داخل و تشکیلات خارج از کشور، با کانال جدید بیست و چهار ساعته با تمرکز بالای رهبریش برای هدایت سیاسی ــ اعتراضی و مبارزاتی جامعه نقش و تاثیر منحصر بفردی داشت. فراخوان به اعتصاب، فراخوان به آزادی زندانیان، درمان رایگان و … پیگیری توصیه های سازمان بهداشتی در سطح بین المللی و تبلیغ انها از کانال جدید از حزب ما حزب مسئول سلامت و تندرستی مردم و جامعه، حزب در دست گرفتن خواستهای مردم و حزب سیاسی جدی برای نابودی و بزیر کشیدن جمهوری اسلامی را، داد. این تصویر که حزب در کنار مردم ایستاد و هر لحظه از فعالیت و ابراز وجود سیاسیش را به مهمترین مسائل سیاسی ـ اجتماعی برای بازگرداندن سلامت و تندرستی، کرامت و حرمت انسانی مردم و جامعه صرف کرد، مهم است و آزمون مهمی است برای احزاب مدعی قدرت سیاسی.

در بحران کرونا کم نبودند فعالین اجتماعی و سیاسی وسیع در داخل و خارج از کشور و کادرهای سیاسی و اجتماعی که با طرح ایده های دخالتگرانه، بیانیه های شفاف و سیاسی و با فعالیتهای روشنگر در جهت تقویت سازماندهی جامعه و اعتراض و در منگنه گذاشتن ج.ا اسلامی، قرار گرفتند. فعالیتهایشان موثر واقع شد. وجود فعال این طیف وسیع از کادرها بر این واقعیت بار دیگر تاکید کرد که جامعه ایران با ۴ دهه گذشته کاملا متفاوت شده، ادبیات و مشغله ها و شیوه دخالتگرانه فعالین سیاسی، کارگری و زنان پیشرو کارساز و برای مردم و جامعه قابل اعتماد تر شده اند.

بحران کرونا بر بستر اعتراضات سال های ٩۶ و ٩٨ جایگاه سازماندهی توده ای و جایگاه دخالتگرانه مردم و احزاب را بخوبی در معرض قضاوت قرار داد. به این اعتبار یکی از بزرگترین آزمونهای سیاسی ــ مبارزاتی و اجتماعی در شرایط کنونی است.
نسان نودینیان
١٨ اسفند ١٣٩٨
٨مارس ٢٠ بیست

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی