نسان نودینیان
نوحه سرایی خامنه ای در باب “مبانی معرفتی”
چهارشنبه, ۳۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

سرهم بندی افسانه های دروغ برای نسلی که بعد از دو دهه در قدرت بودن ج.ا متولد شده اند.
اخیرا خامنه‌ای در دیداری تصویری به دانشجویان گفته بود که «ما در اوایل انقلاب جوان‌هایی را داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودند و برای اسلام وارد میدان شده بودند امّا چون مبانی معرفتی‌شان ضعیف بود .. جذب گروه‌های التقاطی شدند و از یک جوان مؤمن سالمِ اسلام‌طلب و مؤمن تبدیل شدند به کسانی که بر روی هم‌میهن خودشان اسلحه کشیدند، جوان را، پیر را، کاسب بازاری را هدف قرار دادند و آماج حملهٔ خودشان قرار دادند و آن فجایع را، آن جنایات را به وجود آوردند.»
شان نزول این بحث توسط خامنه ای هشداری است در باره اوضاع سیاسی پیشارو و اعتراضات آبان و دی ماه ٩٨ و سرهم بندی افسانه های دروغ برای نسلی که بعد از دو دهه در قدرت بودن ج.ا متولد شده اند.
خامنه ای معمار مهندسی کردن سرکوب و سلب آزادی بیان، تشکل و عقیده در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. خامنه ای از سردمداران اوباش اسلامی و چهره اصلی مهمترین رویدادهای سالهای ۵٨ ببعد است. حکومت جمهوری اسلامی با بقدرت رسیدنش سهمناکترین و هولناکترین حملات به جامعه و مردم آزادیخواه و برابری طلب، به احزاب سیاسی و نهاد و تشکلهای کارگری، ادبی، نویسندگان، نهادهای مدنی و دانشگاه ها را شروع کرد. در برابر حملات هولناک که خامنه ای و روحانی این جنایتکاران حرفه ای از چهره های اصلی آن بودند، مردم و جوانان دست به مقاومت در اشکال مسلحانه و اعتراضات خیابانی زدند.

با آغاز سال ١٣۵٧با اوجگیری اعتراضات توده ای و همگانی در سطح سراسری و بویژه در شهرهای بزرگ مردم و جوانان انقلابی با بکارگیری تجارب قیامهای توده ای جهانی دست به سازماندهی های متنوع در اشکال وسیع، سازماندهی محلات تا شوراهای اداره جامعه در سطح شهرها، کانونهای دانش آموزی و دانشجویی، نهادهای سازماندهی اعتراضات خیابانی و تشکیل نهادهای مسلح برای جنگهای خیابانی و تصرف مراکز نظامی و قدرت رژیم پهلوی و سپس با آغاز بهمن ماه ۵٧ و برای دفاع از قیام، بخشهای زیادی از مردم و سازمانهای سیاسی مسلح شدند و ارگانهای دفاع از خود و دستاوردهای قیام را ایجاد کردند. دست زدن به این اقدام آگاهانه و عبور جامعه از شرایط نرمال به دوره انقلابی و دست بکار شدن مردم و جوانان برای دفاع از دستاوردهایشان را خامنه ای الدنگ جنایتکار با “کمبود معرفتی”!! به دانشجویان تحویل میدهد. دانشجوهایی که با سپری شدن بیش از دو دهه در قدرت بودن خامنه ای و ج.ا متولد شده و با تاریخ سرکوب خونین هارترین رژیم جنایتکار آشنایی ندارند.
خامنه ای برای تعدادی از جوانان که سرکوب خونین و اعدامهای دهه شصت و شصت و هفت را تجربه نکرده اند. مقاومتهای مسلحانه علیه سرکوب خونین در کردستان و دانشگاه ها و ترکمن صحرا را ندیده اند، دست به افسانه سرایی و سرهم بندی کردن دروغ های شاخدار و خود ویژه ج.ا میزند. اعدام چند هزار نفر در سال ۱۳۶۷ در زندانها، میلیتاریزم، لشکر کشی به کردستان، اعدام و کشتن هزاران نفر در کردستان توسط حکومت اسلامی را بحساب درک نکردن “مبانی معرفت” توسط جوانان و مردم بپاخاسته و متنفر از ج.ا و خامنه ای بحساب میاورد.
ج.ا و خامنه ای جنایتکار عمر کوتاهی دارند. اراجیف مبانی معرفتی‌ هم عمر کوتاهی دارد. اگر جوانان کشتار و سرکوب های خونین سه دهه گذشته را تجربه نکرده اند، اما امروز سرکوب خونین اعتراضات و اعدامها توسط ج.ا را تجربه میکنند. جوانان و دانشجویان همراه با کارگران و توده مردم زحمتکش و عاصی از دست فقر و بیکاری و گرانی در آبان و دی ماه ٩٨ خیابانهای بیش از صدو پنچاه شهر را بمیدان رو در رویی و اعتراض و مبارزه و “نابود باد جکومت اسلامی” تبدیل کردند.
جوانان و مردم کشتن و به رگبار بستن مردم انقلابی و معترض به ج.ا را تجربه میکنند. مردم علیه بیکاری و فقر و گرانی بمیدان آمدند اما سرکوبگران ج.ا بدستور خامنه ای آنان را به رگبار بستند و جان بیش از هزار و پانصد نفر را گرفتند و هزاران نفر را بجرم مبارزه علیه گرانی و بیکاری در زندانها زندانی کرده اند.
مردم و جوانان با بیشترین درایت سیاسی با عمیقترین تنفر از فقر و نابرابری طبقاتی و اجتماعی برای رهایی از دست هارترین رژیم جنایتکار، خود را آماده میکنند.
دیر نیست روزی که خامنه ای و دیگر سران و کاربدستان حکومت اسلامی توسط مبارزات قهرآمیز و متحدانه مردم بزیر کشیده خواهند شد. و البته میگویند که؛ “عمر اعتبار دروغ و دروغگو کوتاه است”

٣٠ اردیبهشت ١٣٩٩
١٩ می ٢٠٢٠

ایسکرا ۱۰۴۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com