نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مهرنوش موسوی
آتش بس! قطع فوری جنگ و کشتار مردم از هر دو طرف!
اشتراک گذاری

چپ ضد امپریالیست خط امام در اروپا بهانه پیدا کرده در تظاهراتهایی علیه اسرائیل شرکت کند که پرچم حزب الله لبنان و حماس را حمل میکنند. تظاهراتهایی که در آن شعار نابودی اسرائیل را میدهند. این تظاهراتها بسترسازی برای ادامه جنگ و سپر انسانی ساختن از مردم فلسطین است.
در سوی دیگر هم تظاهراتهایی به نفع اسرائیل برپا کرده اند تا کشتار مردم بی دفاع فلسطین را توسط نتانیاهو وجاهت ببخشند.
ما زیر بار هیچکدام از این قطب های ایدئولوژیکی که جنایت، جنگ و کشتار را توجیه میکنند نمی رویم. چپی که جفیه گردن میکند، در تظاهراتهایی که پرچم حماس و حزب الله لبنان حمل میشود شرکت میکند، وابسته به جمهوری اسلامی است. بدون تعارف و بدون تخفیف!
هیچکدام از هواداران و صف های فکری این دو قطب نمیتوانند و نمی خواهند که مسابقه جنون آمیز فعلی را قطع کنند. هر دو خواهان ادامه آن، شکست یکی و تفوق دیگری هستند. ما بر عکس، طرفدار قطع فوری جنگ، آتش بس و راه حل مسالمت آمیز برای حل مسئله فلسطین هستیم. یک طرف این کانفلیکت راست افراطی حاکم بر دولت اسرائیل است، طرف دیگرش جمهوری اسلامی و شبکه تروریستی وابسته به آن هست. مردم هر دو طرف قربانی و گوشت دم توپ این مسابقه جنگی اند.
ما قطب سومیم. ما خواهان صلح و راه حل دو کشور هستیم. این تنها موضع انسانی، مترقی و پیشرویی است که آلوده به هیچ طرف این جنگ نیست!

 
 
http://rowzane.com/content/mehrnosh-m/article=220675