حمید تقوایی
یاداشت های سیاسی: ازدواج سفید و حکومت سیاه & مینا احدی و کمونیسم “جدید” در آلمان
شنبه, ۱۲ام اسفند, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

“ازدواجهای سفید سیاهترین نوع زندگی مزدوج است” خامنه ای آنچه “سیاهترین نوع زندگی مزدوج ” است ازدواجهای اسلامی است. و ازدواجهای سفید در ایران دقیقا در پاسخ به این سیاهی رواج یافته است. در کشورهای غربی مدتهاست ازدواج بدون ثبت رسمی و فارغ از دخالت مذهب به یک شیوه زندگی مشترک تبدیل شده و از جانب دولتها نیز برسمیت شناخته شده است. اما موج ازدواجهای سفید در ایران پدیده ای فراتر از روی آوری به زندگی مشترک آزاد و بدون ثبت رسمی و مذهبی است. این قبل از هر چیز یک حرکت ضد اسلامی و یک نوع چالش جمهوری اسلامی و مخالفت با زن ستیزی قرون وسطائی حکومت است. ازدواج سفید پاسخی است به سیاهی و تباهی تجاوز به دختران نه ساله تحت عنوان ازدواج شرعی، گسترش فحشا تحت عنوان صیغه، تعدد زوجات، و بردگی جنسی زن تحت قیمومیت شوهر و بیحقوقی کامل آنان در خانواده. از دواج سفید به این تباهی و سیاهی نه میگوید و در برابر حکومتی که عامل این تباهی و سیاهی است می ایستد. خامنه ای میگوید ازدواج سفید نهاد خانواده را به خطر انداخته است، اما آنچه به خطر افتاده کل نظام اسلامی است. اساس نگرانی خامنه ای هم همین است.

……

مینا احدی و کمونیسم “جدید” در آلمان

استقبال عمومی و رسانه ای از فعالیتهای اخیر مینا احدی در آلمان سر آغاز دور تازه ای از مطرح شدن کمونیسم به روایت حزب ما در کشور آلمان و در سطح اروپا است. مینا بعنوان رهبر کارزار علیه اعدام و سنگسار، علیه اسلام سیاسی، علیه پست مدرنیسم و نسبیت فرهنگی، علیه راسیسم و علیه پناهنده ستیزی، و علیه بیحقوقی زنان در کشورهای اسلامزده چهره شناخته شده ای است. در عین حال همه میدانند او یک کمونیست دو آتشه و عضو رهبری حزب کمونیست کارگری ایران است. هیچیک از این دو جنبه امر تازه ای نیست. آنچه تازه است جایگاه و نقش مینا احدی بعنوان چهره و سخنگوی یک نوع کمونیسم دیگر، یک نوع کمونیسم متفاوت از چپ مالتی کالچرالیستی- پرو اسلامیستی رایج در غرب است. کمونیسمی که در داخل ایران نیز با اوجگیری جنبش کارگری نامش بر سر زبانها می افتد، کمونیسمی که مبارزات کارگران و زنان و جوانان در ایران را با کمپینها و مبارزات مینا و دیگر چهره های شناخته شده حزبی در آلمان و در سایر کشورها و در عرصه های مختلف به هم پیوند میدهد، اکنون به همین اعتبار از جانب افکار عمومی و مدیای اصلی در آلمان برسمیت شناخته میشود. اکنون این کمونیسم “جدید” و “کمونیسم گسترش اعتراضات” خود به جلوی صحنه رانده شده است و حزبی که هم از لحاظ نظری و سیاسی و هم از جنبه پراتیک و عملی در تمام این کمپینها و مبارزات پشتوانه و راهنما و نقطه اتکای کادرهای و چهره های شناخته شده حزبی بوده است توجه ها را بخود جلب کرده است. این تنها گام اول است. هنوز راه درازی در معرفی کمونیسم “جدید”، کمونیسم بقول منصور حکمت “پراکتیکال، عملی، ماکزیمالیست، انسانگرا، انقلابی و سازش ناپذیر” در سطح بین المللی در پیش داریم. ولی تردیدی ندارم که این راه را با موفقیت طی خواهیم کرد. این یک جزء مهم استراتژی ما برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و پیروزی کمونیسم در ایران است.

انترناسیونال ۸۰۵
حمید تقوایی

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com