نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
جليل جليلى
عربده کشی همزمان لمپن های جمهوری اسلامی و ناسیونالیست-فاشیستهای ترک علیه مردم کرد زبان محکوم است
اشتراک گذاری

حکومتها و قدرتمداران علاوه بر اقدامات”قانونی” برای سرکوب اعتراضات مردم و جلوگیری از اتحاد مردم حول خواستهای انسانی و مشترکشان، و برای منحرف کردن افکار عمومی از اصلی ترین عوامل مشقات و سختیهای زندگی شان دست به شگردهای “غیرقانونی” هم میزنند. تشکیل احزاب و گروههای فاشیستی. نژادپرستانه و ملی و یا گروههای عربده کش طرفدار این یا آن باشگاه ورزشی چنین نقشی را در جامعه بازی میکنند. کپی وطنی این قبیل گروه ها و دستجات در آذربایجان، اینروزها، تحت نامهای مختلف، از مثل گرگهای خاکستری و یا گروههای ملی مدنی فعالیت میکنند. اینها با شعارهائی چون دفاع از “خاک ترک”، “فرهنگ ترک” و “زبان ترک” مشغول پراکندن احساسات کهنه و ارتجاعی نژادپرستانه و نفرت انگیز علیه مردم فارس زبان و کرد زبان هستند.

مردم آذربایجان خیلی هوشیارتر، مترقی تر و بافرهنگتر از آن هستند که دنباله رو اینگونه جریانات فاشیسی شوند. جوانان آذربایجان اخلاقیات، ارزشها و رفتارهای اجتماعی خود را نه از قران، نه از افکار پوسیده و کهنه بلکه، از مترقی ترین افکار بشریت امروز اقتباص میکنند.

فراخوان من به جوانان آذربایجان این است که اجازه ندهید تا توطئه های مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی در منطقه جامه عمل بپوشد و رفتار های کثیف فاشیستی و نژادپرستانه به اسم شما انجام گیرد. اگر عده ای نژادپرست و عربده کش در استادیوم های ورزشی شعارهای شرم آور فاشیستی و نژادپرستانه سر دادند، شما هم شعارهائی که برازنده شماست سر دهید. اگر آنها شعارهائی علیه مردم کرد زبان و یا مردم فارس زبان سر دادند، شما بگویید:
تورک، کورد، فارس بیر اولسون، فاشیستلر یوخ اولسون
انسان انسان اولسون، فاشیستلر یوخ اولسون
تورک، کورد، فارس بیر اولسون، اسلامی حکومت یوخ اولسون

 

جلیل جلیلى
۱۱ مهر ماه ۹۶

 
 
http://rowzane.com/content/jalil-jalili/article=102474