نسان نودینیان
خطاب به فعالین در شهرهای کردستان!
چهارشنبه, ۲۰ام دی, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

اکنون مسجل است که اعتراضات کسترده علیه جممهوری اسلامی ادامه دارد. اعتراضات با قدرت و با شرکت توده های وسیعی از مردم علیه گرانی، بیکاری و فقر و علیه فساد حاکمان ادامه دارد. این اعتراضات با خواستهای برحق پایان دادن به خط فقر و علیه بیکاری شروع شد و به سرعت راس جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی را با مرگ بر حامنه ای مرگ بر دیکتاتور نشانه گرفت. اکنون در کمتر اعتراض حیابانی است که شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور طنین انداز نشود. به این اعتبار قیام  اعتراضی  برای نان، کار آزادی و سرنگونی در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک در جریان است.

به میدان آوردن ساندیس خورها، انصار و دارو دسته های مزدور جمهوری اسلامی هم برای فرونشاندن قیام اعتراضی، نیر کارساز نشد.

محدود کردن دسترسی به اینترنت و فضای مجازی توسط نهادهای جمهوری اسلامی  هم موقتی است و ادامه دار نخواهد بود. دستاوردهای بشری قرن بیست و یک مرزهای استبداد را میتواند دور بزند و بر اقدامات  سلب آزادی دسترسی به دنیای مجازی را فائق آید.

انقلاب و قیام های امروز با ده سال گذشته و با نیم قرن گذشته و با بهار عربی و درهم کوبیدن بساط  و ماشین حاکمان سرمایه متفاوت شده. امروز مردم قیام کننده در شبکه ای جهانی با بکارگیری دستاوردهای عصر اینترنت و انفورماتیک سازمان داده شده اند. دنیا دراینجا دهکده ای بهم وصل شده است. مردم دنیا با شروع قیام اعتراضی مردم در مشهد، نیشابور و کاشمر پیام اعتراض به گرانی، بیکاری، فقر و علیه فساد حاکمان سرمایه اسلامی را گرفتند و همزمان خواست نان، کار، آزادی به چند میلیون از مردم زحمتکش و ناراضی داده شد و شعله های قیام اعتراض و سرنگونی جمهوری اسلامی همه جا را گرفت.

 

سنندج و بانه در شهرهای کردستان همگام شدند، صدای اعتراض و قیام شدند.

مرگ بر دیکتاتور، جنبش جاری برای سرنگونی فروکش نکرده. مردم بپا خواسته اند، مردم نان، کار، آزادی و رهایی از فقر و بیکاری را میخواهند. مردم سرنگونی و بزیر کشیدن قدرت حاکمان اسلامی سرمایه را میخواهند، این قیام شروع شده!

کردسنان ایران جامعه ای تحزب یافته است. احزاب چپ و راست سابقه  دیرینه ای دارند. مردم در کردستان سیاست و اعتبار سیاسی و برنامه ای آنها را تجربه کرده اند.

مردم در کردستان حضور افق های بورژاوایی مذهبی و ناسیونالیستی، و یا سوسیالیستی را در زمینه سیاسی و طبقاتی تجربه کرده اند. سازش و مماشات با جمهوری اسلامی، امتیاز دادن به مذهب و ارتجاع از جانب احزاب ناسیونالیستی، به یمن حضورکمونیسم کارگری و حزب آن، نمی تواند براحتی بر روند رادیکالیسم مردم و تنفر از جمهوری اسلامی تاثیر گذار باشد.

حزب ما، کمونیسم کارگری نقطه قدرت های زیادی در هدایت جنبش شهری دارد. دامن زدن به جنبش در شهرها، همگام شدن با اعتراضات سراسری و آماده شدن برای اداره محلات شهر در شرایط کنونی مساله مبرم و ضروری گرایشهای دخیل درجامعه کردستان است.

تاثیرات پایدار سنت چپ و کمونیسم در کردستان در اعتراضات شهری(کارگری، معلمان و …) خود فاکتور مهم و تعیین کننده ای است. چپ و کمونیسیم در کردستان الگو و فعالیتهای ارزنده ای در عرصه مبارزات توده ای، علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند.

تجارب حاکمیت مردمی و کنترل شهرها خود نیز دستاورد چپ و کمونیستها در کردستان ایران است.

سیاست ما و نقشه ما به اعتراضات توده ای و جنبش های اجتماعی فعال و در جهت دخالتگری موثر و مثبت در این جنبشها است.

در شهرهای کردستان هر روز ما شاهد اقداماتی هستیم که به فضای سیاسی و همبستگی مردم کمک میکند.  ده ها کانون دفاع از حقوق کودک، جنبش آزادی زن، کانون های دفاع از محیط زیست، تاترهای خیابانی، کانونهای حمایت از حقوق کارگران و معلمان دستاوردهای چهار دهه گذشته هستند.

ما تلاش کرده ایم با دخالتگری بیشترین تاثیر را بر فضای سیاسی ــ اجتماعی و مبارزاتی در شهرهای کردستان را داشته باشیم.

 

رفقا! فعالین شهرها!

دوره جدیدی استارت زده شده! دوره دخالتگری برای نهایی کردن سرنوشت جامعه از دست رژیم جنایتکار اسلامی شروع شده. فعالین کمونیسم کارگری میتوانند، در دامن زدن به اعتراض و جنبش شهری موثر باشند.

ما باید تلاش کنیم بر مبنا و بر اساس تجارب کانون های اجتماعی فعال کنونی، برای حاکمیت شهرها مکانیسم توده ای متکی بر رای جمعی مردم را فراهم کنیم.

در سال ۵٧ و در دوره جنگ های تحمیلی و خونین رژیم جنایتکار اسلامی، مردم شهرهای کردستان تجارب “بنکه” های محلات را داریم. اکنون شرایط اجتماعی بمراتب جلوتر است، ده ها کانون اجتماعی و صدها نفر فعال در شهرها درعرصه های اجتماعی، کارگری و معلمان، جوانان، زنان و دانشجویان حضور دارند و ماتریال با تجربه بیش از سه دهه فعالیت در شرایط خفقان و سرکوب هستند. اینها کسانی هستند که برپایی ده ها تجمع اعتراضی ــ فرهنگی ــ محیط زیستی ــ دفاع از حق دوچرخه سواری زنان ــ دفاع از کولبران و جاده های امن و مراسمهای روز جهانی زن و کارگر را در کارنامه درخشان خود دارند.  این روزها باید بتوانیم این تجارب را جمعبندی و در فاز جدید و رو بجلو بکار گرفته و با درسهای این تجارب عظیم در راه حاکمیت توده ای جامعه، حرکت کنیم.

تشکل توده ای در محلات کارساز و بسیج کننده است. از کانال سازمان اعتراض و ایجاد هماهنگی در محلات ما میتوانیم اعتراضات و قیام مردم را در سطح شهر بهم وصل کنیم. شبکه های اجتماعی ابزار مهم و کارساز این سازماندهی هستند.

نسان نودینیان

١٩ دی  ١٣٩۶

٩ ژانویه ٢٠١٨

 

ایسکرا  ۹۱۸

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com