شاپور احسانی راد
ما اجازه نخواهیم داد محافلی دیدگاهها و سیاستهای خانه کارگری خود را تحت لوای چپ و سوسیالیزم به خورد ما کارگران بدهند
سه شنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری
گزینه ی “جناج چپ و سوسیالیست و جناح راست جنبش کارگری” این روزها ورد زبان جریان عوامفریبی است که با ارائه برنامه ای تلویزیونی تحت عنوان “به پیش” در حال تلاش برای خوراندن سیاستهای خانه کارگر زیر لوای جناح چپ و سوسیالیست به ما کارگران ایران است.
این جریان الفاظ چپ و سوسیالیست، ضد سرمایه داری و مستقل را سکوئی برای پرچم کردن جناحی در سندیکای شرکت واحد قرار داده است که همین تیر ماه امسال فراخوان شرکت در انتخابات هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شرکت واحد را صادر و با معرفی لیستی از کارگران شرکت واحد خواست تا به آنان رای بدهند. پیش تر نیز از این سیاستها در سندیکای واحد کم نبوده است.
جریان مذکور که در صدد تحمیل هزینه امنیتی و بطور آشکاری مشغول انجام کار پلیسی  از طریق قرار دادن برخی تشکلهای داخل کشور در کنار احزاب سرنگونی طلب است، در راستای تلاش برای غلبه سیاستهای خانه کارگر در جنبش کارگری، با فرار به جلوی متحیرالعقولی، دیگر جناح خانه کارگری سندیکای واحد را که رقیب جناح به اصطلاح مستقل مورد ادعای آنان است مستمسک تطهیر جناح موردنظر خود  و به خط کردن برخی محافل کارگری در داخل و خارج کشور در پشت سر سیاستهای امنیتی و خانه کارگری  خود قرار داده است و اصلا و مطلقا به روی خود نمیاورد که همین چهار ماه پیش جناح مستقل مورد ادعای آنان فراخوان شرکت در انتخابات هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کار شرکت واحد را داد و همین الان مشغول جمع آوری طوماری برای افزایش مزد است که رویکرد آن حتی ضد کارگری تر از نمایندگان ضد کارگری در شورایعالی کار و خانه کارگر است.
ما مستندات غیر قابل انکار خود را طی بیانیه ای از سوی اتحادیه، پیرامون رویکرد خانه کارگری در مورد هر دو جناح سندیکای واحد منتشر کردیم و بر اساس این مستندات گفتیم:
“از نظر ما مستندات غیر قابل انکار فوق، بیش و قبل از هر چیزی مبین رویکرد مشترک خانه کارگری حاکم بر هر دو جناح است که امروز بر بستر آن، منویات اتاق فکر و مهندسی نهادهای امنیتی در حال عمل است. بی آنکه از جناحین، کس یا کسانی آنطور که گفته و تبلیغ میشود جاسوس و مامور امنیتی باشند.
این اتاق فکر به یک جناح علیرغم محکومیت و ممنوع الخروجی رسمی، مجوز خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری را به عنوان نماینده ی سندیکا میدهد و به جناح دیگر امکان برگزاری مجمع عمومی را. در عین حال که نیک میداند هر دو جناح، دارای سیاست مماشات طلبی با خانه کارگر و شوراهای اسلامی هستند.
به عبارتی نهادهای امنیتی با اشراف به رویکرد  هر دو جناح سندیکا در همسوئی با سیاستهای خانه کارگر و همچنین با اشراف به رقابت هر دو جناح برای کرسی داری سندیکا در نهادهای بین المللی کارگری، به یک جناح علیرغم  حکم قضائی و  رسمی ممنوع الخروجی، شرایط و امکان خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری  را به عنوان نماینده ی سندیکا  اعطا میکنند و به جناح دیگر امکان برگزاری مجمع عمومی را، تا با دامن زدن بیش از پیش به رقابتها در سندیکای واحد، هم امکان وجود یک سندیکای مستقل و مستقر در محیط کار را به اضمحلال نهائی بکشانند و هم جنبش مستقل کارگری ایران را در دو راهی انتخاب ما بین این دو جناح همسو با سیاستهای خانه کارگر  و پرچم کردن یکی از آنان قرار بدهند.” پایان نقل قول
این جریان علاوه بر تلاش آشکار برای حاکم کردن سیاستهای خانه کارگر تحت لوای جناح چپ و سوسیالیست به جنبش کارگری ایران و تحمیل هزینه به برخی تشکلهای داخل از طریق قرار دادن آنان در کنار احزاب سرنگونی طلب، طی برنامه ای تلویزیونی که امروز در برخی سایتها منتشر شده است پا را فراتر نیز گذاشت و دست به برگزاری دادگاهی یکطرفه در تلویزیون خود علیه هم مسلکی های رقیب اش زد و با آوردن یکی دیگر از صحنه گردانان خود به شوی تلویزیونی اش، بطور سازماندهی شده ای آنان را به جاسوسی متهم نمود.
من نمیخواهم وارد این مقوله و اراجیف سبک مغزی شوم که آنان در جاسوس خواندن طرف مقابل به طور سازماندهی شده ای بکار بستند اما به نوبه خود سایتها و کانالهای تلویزیونی را که با انتشار این اراجیف و بدون سند متقن زمینه و بستر جاسوس خواندن این و آن و هر کسی را در جنبش کارگری ایران فراهم و از این منظر  این عمل سخیف را تبدیل به یک سنت میکنند یادآور می شوم خود را شریک پروژه های ضد کارگری این جریان رسوا نکنید. همچنین از این جریان خانه کارگری رسوا در خارج کشور و سایتها و کانالهای تلویزیونی منتشر کننده شوی تلویزیونی آنان می پرسم آیا اگر طرف مقابل شما در همان کشوری بود که شما برنامه سازی میکنید میتوانستید چنین اتهامات سنگین و بدون سند متقنی را دستمایه جاسوس خواندن این و آن بکنید؟؟
شرم بر شما باد که تازه وعده جامعه ای را به ما کارگران میدهید که بدون سند متقن و قبل از رسیدگی قضائی مستقلانه به اتهامات افراد، نباید آنان را پیشاپیش آنهم به اتهام سنگین ونابخشودنی همچون جاسوسی محکوم کرد.
موضع ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران در قبال آن چیزی که در سندیکای واحد میگذرد روشن است. هم در صحبتهای شفاهی که با بسیاری از فعالین جنبش کارگری انجام داده ایم و هم در بیانیه ای که منتشر کرده ایم.
ما نقد بی ملاحظه و شفاف خود را به هر دو جناح سندیکای واحد ادامه خواهیم داد. ما اجازه نخواهیم داد کسانی در خارج کشور که از سالها پیش جنگ حیدری نعمتی خود(مهدی کوهستانی و برخی رقبایش در اتحاد بین المللی با کارگران ایران)  را به بخشی از جنبش کارگری در داخل کشور کشانده اند به مانعی در برابر تمرکز فعالین کارگری داخل در پیشروی  جنبش کارگری ایران تبدیل کنند.
اینان باید بدانند جنبش کارگری ایران خیلی پخته تر و آبدیده تر از آن است که حیدریانی در خارج کشور بتوانند جناح خانه کارگری و همسوی خود در سندیکای واحد را برای مشروعیت بخشی به آنان و از دست ندادن موقعیت خودشان در نهادهای بین المللی کارگری متصل به ملاقات با نماینده ای ال او  و پروژه برگزاری مجمع عمومی بکنند و از آنطرف  نعمتیانی  بتوانند دیگر جناح خانه کارگری همسوی خود در این سندیکا را که حاصل مرارت و درد و رنج هزاران کارگر شرکت واحد است  با  تطهیر از سیاستهای خانه کارگریشان و اعتبار دهی به آنان از طریق فراهم کردن ملاقاتشان با نهادهای بین المللی کارگری، تحت عنوان “جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری” به ما کارگران بفروشند.
ما هم در مقابل آن مجمع عمومی که ربطی به منافع کارگر نداشته باشد ایستادگی خواهیم کرد و هم در مقابل کسانی که به اعتبار زندان(امثال گنجی ها  هم ۵ سال زندان کشیدند) و دیدار با نهادهای بین المللی کارگری در پی مشروعیت تراشی برای سیاستهای خانه کارگریشان هستند ایستادگی خواهیم نمود و مهم تر اینکه اجازه نخواهیم داد فرقه هایی در خارج کشور، دیدار با نهادهای بین المللی کارگری را به مثابه یک رانت  برای مشروعیت بخشی به کسانی  (آنهم تحت لوای “جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری”) در داخل کشور بکار گیرند که فراخوان شرکت در انتخابات هیات تشخیص کاندیداهای شورای اسلامی کار  را میدهند، طوماری همسو و ضد کارگری تر از خانه کارگر برای افزایش مزد به راه میاندازند و تلاش دارند فراهم کردن شرایط خروج از کشور خودشان را علیرغم حکم ممنوع الخروجی قضائی و رسمی، تحت عناوین ساده انگارانه ای به خورد ما کارگران بدهند.
ما بر این باوریم جنبش کارگری ایران با عبور از همه این موانع ساختگی از سوی فرقه های بی ربط به منافع کارگران و بر بستر توازن قوای رو به بهبود برای طبقه کارگر، مسیر اعتلای خود را با برپائی  تشکلهای مستقل در همه مراکز کارگری و بویژه در صنایع کلیدی و تاثیر گذار، با سرافرازی طی خواهد کرد. ما خود را متعلق به این رویکرد و تلاش برای تحقق آن میدانیم.
۲۱ آبانماه ۱۳۹۷
شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه
نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com