علی جوادی / گفت و گو
حزب و اپوزسیون راست محافظه کار پرو غربی
شنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

انترناسیونال:حزب فعالیت های اپوزسیون راست محافظه کار پرو غربی را پیوسته زیر ذره بین قرار داده است. نقد این اپوزسیون راست؛ اعم از نیروهای رژیم سابق نظیر سلطنت طلب و مشروطه خواه، و نیروهایی که خود را جمهوری خواه، دمکراتیک و سکولار مینامندیکی از وجوه فعالیت حزب بوده است. حساسیت حزب از چه رو است؟ چرا فعالیت این نیروها را زیر نقد همه جانبه قرار میدهد؟ حزب در این زمینه چه دستاوردهایی داشته است؟

علی جوادی:حزب کمونیست کارگری برای خلاصی توده های مردم کارکن و زحمتکش از چنگال نابرابری ها،محرومیتها و ناملایمات کنونی تلاش میکند. مابرای یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و مرفه برای همگان مبارزه میکنیم. ما اعتقاد راسخ داریم که خلاصی از شر تمامی این مصائب همین امروز ضروری و ممکن است. از نقطه نظر ما، حکومت کارگری و شکل مشخص آن یعنی جمهوری سوسیالیستی، تنها حکومتی است که میتواند این خواستهای دیرینه توده های مردم را متحقق کند.

اما تصویر همگان، تصویر نیروها و جنبشهای سیاسی، از زندگی مطلوب یکسان نیست.ما در یک جامعه طبقاتی زندگی میکنیم. تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ جدال و کشمکش طبقات استثمار شده و استثمارگر، ستم دیده و ستمگر، و کلا تاریخ مبارزه طبقاتی است. جامعه سرمایه داری این تقابل و کشمکش دائمی را ساده ک و به تقابل دو طبقه اصلی جامعه یعنی طبقه کارگر و سرمایه دار تبدیل کرده است. و این جدال مبنای کلیه کشمکش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی و حقوقی در جوامع کنونی است. از این رو طبقات و جنبش های اجتماعی متخاصم در جامعه بر سر مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و سهم طبقات اجتماعی از ثروت اجتماعی تولید شده در یک کشمکش دائم بسر میبرند. هیچ عرصه ای از حیات اجتماعی بشر نیست که مهر این کشمکش را بر خود نداشته باشد. بر بستر این کشمکش دائمی جنبش های اجتماعی پایداری شکل میگیرند و جدال طبقاتی از مجرای این جنبش ها و احزابی که در هر دوره از خود بیرون میدهند، به پیش برده میشود. در این جدال، اردوی کارگر در کلیت خود نماینده تغییر و تعدیل وضع موجود به نفع توده های مردم محروم و زحمتکش، نماینده آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی و اردوی سرمایه نماینده حفظ وضع موجود و مناسبات سرمایه داری و امتیازات و برتری طبقه حاکم است.

کمونیسم کارگری جنبشی است که از بطن و اعماق همین جامعه سرمایه داری سر بلند کرده و بیانگر تلاش کارگر و آزادیخواهی برای تغییر وضعیت موجود و شکل دادن به حکومتو جامعه ای متضمن خواستهای دیرینه توده های مردم کارکن و زحمتکش است. در مقابل جنبش ناسیونالیسم پرو غربی خواهان حفظ مناسبات استثمارگرایانه موجود و برتری و سلطه طبقه حاکمه بر سرنوشت و مقدرات جامعه بشری است. امروز این دو جنبش هر دو در مقابل رژیم اسلامی حاکم بر جامعه قرار دارند. و مساله تنها بر سر بود و نبود حکومت اسلامی نیست. هر دو برای شکل دادن و سامان دادن جامعه پس از حکومت اسلامی تلاش میکنند. اما یکی خواهان نابودی رژیم اسلامی و استقرار حکومتی آزاد و برابر و مرفه برای همگان است و دیگری برای کنار زدن حکومت اسلامی و برقراری حکومت بورژوایی پرو غرب و سلطه بلا منازع سرمایه بر تمامی مقدرات جامعه تلاش میکند. یکی خواهان اعاده دوران سپری شده است، دیگری اما خواهان شکل دادن به آینده ای در خور شان و منزلت انسان.امروز این دو جنبش در حین مبارزه با حکومتاسلامی در کشمکشی دائم بر سر آینده و زندگی فردا بسر میبرند. مساله این است که سرنوشت آتی جامعه اساسا به جدال این دو اردوی عظیم اجتماعی گره خورده است. اینکه سهم ما از آینده چه باشد منوط به این است که در این جدال سرنوشت کدام جنبش اجتماعی پیروز خواهد شد؟ اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی یا اردوی سرمایه و افق ناسیونالیستی و پرو غربی؟ حساسیت ما در نقد جنبش ناسیونالیسم محافظه کار پرو غربی و کل جریانات متنوع این جنبش اجتماعی از این جا سرچشمه میگیرد. کدامیک؟ مساله اساسی این است!

آیا جامعه فردا جامعه ای آزاد خواهد بود؟ آزادی های سیاسی بی قید و شرط خواهد بود؟ احدی بخاطر ابراز وجود سیاسی و اجتماعی و نقد تمامی جوانب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و ناسیونالیستی مورد اذیت و آزار قرار نخواهد گرفت، زندانی نخواهد شد؟ آیا زن و مرد، انسانهای برابر و آزاد خواهند بود؟ زن بودن معادل تبعیض و نابرابری و ستم نخواهد بود؟ آیا بساط ماشین آدمکشی و اعدام در جامعه برچیده خواهد شد؟ آیا انسانها چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ اجتماعی شهروندان آزاد و برابر و متساوی الحقوق خواهند بود؟ احدی بخاطر جنسیت، تکلم به زبانهای مختلف، محل تولد، تابعیت، رنگ پوست و هر دلیل و بهانه دیگری، تحت تبعیض و ستم قرار نخواهد گرفت؟ آیا مردم حاکم بسر سرنوشت خود خواهند شد؟ یا حکومت نماینده طبقه سرمایه دار در جامعه خواهد بود؟ آیا مردم قادر خواهند بود هر زمان که اراده کنند، کسانی را که بر مصدر امور قرار گرفته اند را بدون خونریزی و کشمکش به پائین بکشند؟ حکومت مبتی بر شوراهای مردمی خواهد بود که خود سیاست گذار و خود مجری سیاستهای خود خواهد بود؟ یا نه؟ یکی قرار است شاه شود و بخاطر خون و تولد در خانواده سلطنتی، حاکم بر سرنوشت و مقدرات جامعه پس از حاکمیت اسلام و دین و خدا شود؟ کدامیک؟ آیا جامعه فردا جامعه ای مرفه خواهد بود؟ همگان مرفه خواهند بود؟ یا رفاه سهم طبقات دارا و ۱ درصدی های جامعه خواهد بود؟ آیا در فردای جامعه اثری از بیکاری و بی خانمانی و بیسوادی نخواهد بود؟ آیا فقر و فلاکت و محرومیت به همراه حکومت اسلامی پایان خواهد یافت یا نه؟ باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید حتی اگر حکومت اسلامی به زیر کشیده شود. کدامیک؟ آیا فحشا و اعتیاد و سایر بلاهای اجتماعی به همراه حکومت اسلامی شرشان را از سر جامعه و مردم کم خواهند کرد؟ یا نه مانند بسیاری از جوامع سرمایه داری ما همچنان شاهد نابودی زندگی بخشهایی از جامعه خواهیم بود؟ آیا کارگر و توده مردم کارکن کماکان انسان محروم و تهی دست و محروم خواهد بود؟ یا نه، شکاف طبقاتی و مناسبات استثمارگرایانه طبقاتی به همراه حکومت اسلامی سیر زوال و نابودی خود را طی خواهد کرد؟ آیا در جامعه فردا هر انسانی به محض چشم گشودن به جهان موجود از کلیه مواهبی که تنها و تنها حاصل دسترنج توده های کارگر است به اندازه نیازش بهره مند خواهد شد و به اندازه استعدادش برای رفع نیاز همگان تلاش خواهد کرد؟ یا نه، سهم انسانها به حجم کیف پول و حساب بانکی و موقعیت طبقاتی شان گره خواهد خورد؟ اگر گرسنه اند، اگر فقیرند، اگر محرومند، تقصیر خودشان است، حق شان است. همین است که هست. باید بسوزند و بسازند. آیا در جامعه فردا کودکان انسانند و منفعتشان مقدم است بر هر منفعت دیگری؟ یا نه، موجودات کوچکتری هستند که باید برای استثمار و تولید سرمایه داری آماده و مهیا و مطیع شوند؟ آیا در جامعه فردا سالمندان هم انسانند؟ یا نه زمانی که دیگر نمیتوانند کار کنند به گوشه ای پرتاب میشوند و آب باریکه ای زندگی محقری را برایشان رقم خواهد زد؟ کدامیک؟ آیا جامعه فردا جامعه شاد و زنده ای خواهد بود؟ یا نه، غم و افسردگی و تحجر مغز و روان جوان جامعه را به اسارت خود خواهد گرفت؟آیا اساس فعالیت اقتصادی در جامعه فردا باید تولید سود و انباشت سرمایه باشد یا رفع نیازمندیهای متنوع و گسترده انسانها؟ کدامیک؟حساسیت ما در نقد اردوی ناسیونالیسم پرو غربی از این واقعیات سرچشمه میگیرد.

پرسیده اید حزب کمونیست کارگری در این زمینه چه دستاوردی داشته است؟ اجازه دهید فقط به یک دست آورد اشاره کنم. واقعیت این است که ما توانسته ایم به جامعه، به کارگر به زن به جوان نشان دهیم که ناچار نیست اسیر گذشته باشد. ناچار نیست از اسارت یک ارتجاع به اسارت ارتجاع دیگری در آید. مختار است. میتواند انتخاب کند. میتواند سرنوشت خود را رقم بزند. میتواند تمام آزادی، تمام برابری، تمام رفاه را طلب کند. ما توانسته ایم این انتخاب را در مقابل جامعه قرار دهیم. ما این دریچه را برای جامعه باز کرده ایم. ما توانسته ایم این افق را در مقابل جامعه قرار دهیم که آینده میتواند تکرار ملالت بار گذشته نباشد. ما برای اولین بار در طول تاریخ تحولات سیاسی ایران توانسته ایم این چشم انداز را در بطور عملی در مقابل جامعه قرار دهیم. ما توانسته ایم حزبی متشکل از کادرها و اعضایی ایجاد کنیم که مشغول تلاشی سترگ بر سر ساختن خشت خشت این آینده اند. ما توانسته ایم حزب این ایده آل های بزرگ انسانی باشیم. ما حزب ایده آلهای دلپذیر اما غیر عملی نیستیم. ما حزب ممکن کردن همین امروز آرزوهای بزرگ انسانی هستیم. ما حزبی هستیم که توانسته ایم توقعات همین امروز بخشهای وسیعی از جامعه را از زندگی و سهم خود از زندگی عوض کنیم. این یک دستاورد چندین ساله تلاش ماست. و اگر دنیا دست ما باشد، زمانیکه حکومت در دست ما باشد، بدون درنگ دست به کار ساختن چنین دنیایی بر ویرانه های حکومت اسلامی خواهیم شد.

در سالگرد حزب کمونیست کارگری همه انسانهایی را که از وضع موجود بیزارند، سهم خود را از زندگی طلب میکنند، خواهان آزادی و برابری و رفاه همگان هستند، به پیوستن به حزب کمونیست کارگری دعوت میکنم.

انترناسیونال ٧٣٩

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com