نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
برای آزادی زندانیان سیاسی: کمپین آتش زدن فیش های حقوقی و طناب دار،گفتگو با شیرین شمس -۲۲ تیر ۱۳۹۷
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=UIE5WDzdiLM

 
 
http://rowzane.com/interview/article=126245