نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نگاه روز: چالش آتش زدن فیش های حقوقی – با شهلا دانشفر ۲۶ تیر ۱۳۹۷
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=zY1krnxZyH4

 
 
http://rowzane.com/interview/article=126319