نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
مجاهدین: آلترناتیو حکومتی یا مترسک سر جالیز؟
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=furvBEAWypM&feature=youtu.be

 
 
http://rowzane.com/interview/article=126492