نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نگاه روز: طوفان فقر و بیکاری در راه است
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=z1JzdF-fZCc

 
 
http://rowzane.com/interview/article=139639