نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
خطر جنگ احتمالی، راست و چپ کجا می ایستند؟
اشتراک گذاری

لینک برنامه از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=154262