نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
کالج اینترنتی: موقعیت سیاسی اجتماعی طبقه کارگر و نقش آن در سیستم سرمایه داری
اشتراک گذاری

لینک برنامه از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=154363