نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
کالج اینترنتی: مبانی کمونیسم کارگری، برنامه یازدهم- با مصطفی صابر
اشتراک گذاری

لینک مصاحبه از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=156358