نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
سازمانده: تاکیدی دیگر بر سازماندهی فعالیت در محلات، و تدارکات سالگرد آبان ۹۸ – با نسان نودینیان
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=202639