نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
سازمانده: سال تحصیلی جدید، دغدغه های مردم، کارزارها- گفتگوی شهلا دانشفر با اصغر کریمی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=231378