نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
باهم: اعتراضات جهانی علیه طالبان – نگاهی به تحولات سیاسی افغانستان – صدیق عابدی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=231724