شهرکرد؛ تجمع اعتراضی مردم به کم آبی

اشتراک گذاریاول آذر ۱۴۰۰- شهرکرد اعتراض مردم به کم آبی و مافیای آب