نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها / ایران
۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
اشتراک گذاری

در روزی به استقبال ۲۵ نوامبر “روز جهانی منع خشونت علیه زنان” میرویم که خشونت جسمی، جنسی، روحی، سیاسی و اقتصادی علیه زنان در جهان بیداد میکند.
روزی نیست که هشتکی در فضای انترنتی به گوشه‌ای دیگر از خشونت علیه زنان نتازد:

منع خشونت علیه زنان، #نه به تجاوز، #مرا هم بشنو، #من هم، #نه یعنی نه، #نام متجاوزت رابگو، #نه به خشونت علیه زنان، #سکوت نمیکنم، #خشونت خانگی، #سکوت نکنیم، #خشونت کلامی، #نه به تجاوز و … و

“روز جهانی منع خشونت علیه زنان” به حرکتی جهانی علیه ستمکری علیه نیمی از جامعه بشری تبدیل شده است! ستمی که از معادن تا کارخانه‌ها، از ادارات تا محلات و منازل و تمام تجماعت انسانی پنهان و آشکار اعمال میشود! در تمام قاره‌های جهان و در تمام کشورها و قبیله‌ها و اجتماعات انسانی جاری ایست!
خشونتی که در سنت‌ها و ادیان در قوانین آشکار و پنهان به درازای تاریخ اعمال شده است و عقب نشینیش تنها و تنها با فشار مبارزاتی جنبش برابری طلبی زنان به عقب رانده شده است.
هنوز زنان در دمکراتیک‌ترین کشورها از حقوق مساوی در قبال کار مساوی برخوردار نیستند و تحت ستم و خشونت قرار دارند!


اختصاص یک روز علیه خشونت روزمره علیه زنان باید تنها گامی در جهت همبستگی و مبارزه جهانی و محلی هرروزه ما علیه این سنت کثیف و ضد بشری باشد.
اگر خشونت علیه زنان در جهان روزمره است، جنایت علیه زنان در دولتها و جنبش‌های سیاه و کثیف اسلامی به امری بنیادین در حیات و موجودیت این تبهکاران تبدیل شده است!
ما ۴۲ سال است که با حکومت نکبت اسلامی که بند نافش به آپارتاید جنسی علیه زنان گره خورده است و تا پایان حیات سیاه و تبهکارانه‌اش ادامه خواهد یافت درگیریم.
خوب میدانیم که جنبش‌های اسلام سیاسی تمام قوانین، تبلیغات و تفاوتهایشان را در ضدیت با زن و جنبش برابری طالبی خلاصه و معنی کرده‌اند.


اما وحشت این اراذل و اوباش و تعرض روزمره‌شان در تمام عرصه‌های شخصی و اجتماعی به حق زن، به دلیل حضور فعال زنان و مردان برابری طلب و ضد آپارتاید جنسی در جامعه است.
در ۴۲ سال حاکمیت سیاه جنایتکار اسلامی زنان در صف مقدم مبارزه علیه قوانین و تحرکات ضد زن رژیم جنگیده‌اند و پا پس نکشیده‌اند!
زنان مبارز در تمام عرصه‌های اجتماعی از آزادی حق پوشش گرفت تا حق انتخاب، از مبارزه علیه رسمیت یافتن تجاوز به کودکان و زنان تا اسید پاشی و سنگسار! در راس مبارزه برای سرنگونی نظام آزادی‌کش اسلامی و لغو تمام قوانین ضد بشریش ایستاده‌اند، جنگیده‌اند و هدایت مبارزه را در دست داشته‌اند!


حزب ما در تمام طول حیاتش همدوش جنبش آزادیخواهانه زنان در تمام جهان اعلام کرده است که آزادی زن آزادی جامعه است و در این راه جنگیده‌ایم!
اعلام کرده‌ایم که خواست برابری طلبانه زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی و مبارزه با نظامهای ضد زن در سرلوحه مبارزات ما قرار داشته و دارد!


نه به خشونت علیه زنان!
زنده باد آزادی و برابری
نابود باد زن ستیزی در سراسر جهان!
سرنگون باد رژیم آپارتاید جنسی اسلامی در ایران!

کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری.
تاریخ ۲۱/۱۱/۲۴

 
 
http://rowzane.com/news/iran/article=238599