آغاز اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱.فیلمها

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان شروع شده است
در سراسر کردستان فروشگاهها و مراکز صنعتی در اعتصاب بسر میبرند، سنندج، سقز، مریوان، بوکان،‌ سردشت، مهاباد وبانه ….
اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان پاسخ مردم به جنایت حکومت است پاسخی به شکنجه و قتل مهسا، و پاسخی به تیراندازی به تجمعات مردم سقز و سنندج و …

فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

سردشت

مریوان

سنندج

سقز

بوکان

اینرا هم بخوانید

حمایت سعید نعما دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های کارگران عراق از کارزار دفاع ازشریفه محمدی

سعید نعما دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های کارگری عراق در پاسخ به نامه کمپین برای …