اطلاعیه هفت تشکل در محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی

احکام قرون وسطایی بغی و اعدام، حکمی علیه انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی است

صدور حکم بغی و اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، حمله و تعرض حاکمان به سوی زنان، بازنشستگان، کارگران و همه مردم معترض می باشد.
حکومتی که در برابر زنان مبارز و سرفراز انقلاب زن زندگی آزادی در خیابانها شکست خورده ناتوان ماند و همه طرح های رنگارنگ و لشگر کشی نیروهای نظامیش به خیابان به گل نشسته به شکست کشیده شد، چاره کار را در ادامه سرکوبها و صدور احکام قرون وسطایی می‌بیند.
حکومتی که در برابر اعتراضات خیابانی بازنشستگان، که صدای اعتراض کل جامعه می باشند، به زبونی افتاده است.
حکومتی که در برابر اتحاد و قدرت کارگران اعتصابی در مراکز نفتی و پتروشیمی به استیصال افتاده است، ناتوان و بی پاسخ مانده است.
حکومتی که مشروعیتش در برابر قدرت همدلی و اتحاد مردم در مضحکه انتخاباتشان به خطر افتاده است.
چنین حکومتی، با سناریو سازی و صدور حکم  اعدام، برای زنی که تبعیض و نابرابری را برنتابیده و از حقوق کارگران دفاع می کرده، نمی تواند برای خود فرصتی خریده تا زنان و کارگران و مردم معترض به جنایت، کشتار، فقر و تبعیض را به عقب براند.
جامعه ایران، بخصوص بعد از شروع اعتراضات به شیوه های مختلف به کلیت مناسبات سرکوبگر  #نه گفته و حاضر به تحمل وضعیت نکبت بار موجود نیست.
چنین جامعه ای نمی‌خواهد که شاهد سرکوب هرچه عریان تر حاکمیت علیه زنان و همه اقشار جامعه باشد.
رشد روز افزون آمار اعدام و صدور احکام بغی به معنای استمرار موضع حکومت در برابر انقلاب مردم است.
مردم قبل و بعد از #انقلابمهسا با هرگونه قتل و احکام قرون وسطایی حکومتی مخالفت کرده و با کارزارهای #نهبهاعدام  حتی از درون زندان، فریاد مخالفت خود را با عدام تحت هر عنوان بلندتر نموده اند.    هم اکنون جان شریفه محمدی که حکم اعدام را برایش صادر کردند و جان وریشه مرادی، پخشان عزیزی، نسیم غلامی سیمیاری که با حکم بغی روبرو هستند، در خطر می باشد.   ما زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، معلمان، دادخواهان و پرستاران و… که تنها سلاحمان در مبارزه با ظلم و بی عدالتی حاکم، اتحاد و همدلی می باشد، تشکل و تحزب را حق انسانها در قرن بیست و یک میدانیم.  ما احکام اعدام و بغی و هر گونه حکمی که منجر به مرگ و قطع عضو انسانها باشد را محکوم کرده و تا لغو این احکام از پای نخواهیم نشست.   از همه مردم معترض میخواهیم عکس و نام #شریفهمحمدی و ده ها زندانی دیگر که تنها به جرم حق طلبی جانشان در خطر است، را در اعتراضات هر روزه خود فریاد زده و با هر شیوه ای که می توانیم برای نجات جان همه انسانهایی که زیر تیغ اعدام هستند، تلاش کنیم.

نسیمغلامیسیمیاری #حمیدرضاسهل‌آبادی #احسانروازژیان #امینسخنور #علیهراتی‌مختاری #حسینمحمدحسینی #حسیناردستانی #امیرشاه‌ولایتی #وحیدبنی‌عامریان #پویاقبادی #محمدتقوی #مجتبیتقوی #بابکعلیپور #ابوالحسنمنتظر #اصغردانشفر با کیفر خواست اتهام بغی روبرو شده و مانند #شریفه_محمدی در خطر حکم اعدام هستند.

امضاها:
انجمن برق و فلز کرمانشاه

شورای بازنشستگان ایران

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران

ندای زنان ایران

نهاد دادخواهان

۱۷تیرماه ۱۴۰۳

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …