اخراح رژیم اسلامی از “سازمان جهانی کار” سیما منصوری

اخراح رژیم تروریست اسلامی از “سازمان جهانی کار” امر ما در روند انقلاب زن، زندگی، آزادی ست! سیما منصوری

مندرج در کارگر کمونیست 773

محمد حسینی، مهدی کرمی، محسن شکاری و نوید افکاری و حمید ترکی و..از جمله صدها کارگرانی بودند که این رژبم بمثابه “کارگر معترض انقلابی” به دار کشبده شدند ،

محسن.خرمشهری، حسین سالاری، مریم قربانی و کوروش یزدانی و هزاران کارگر ومردم معترض را، در کارخانه وخیابان و نیزارها و مرزهای رنج کولبری و سوخت بری، کشتار و مثله  کرده اند ،

آیدا رستمی و مریم آروین و ده ها پرستار را بجرم مداوای همین کارگران و مردم زخمی از سرکوب ربودند و با تجاوزهای گله ای و شکنجه کشته اند!

این رژیم عضو “سازمان جهانی کار، کارگران و مردمان سوریه و عراق و یمن را کشتار جمعی کرده و علیه میلیونها کارگر  زن و مرد وکودک جنایات جنگی را رقم زده است !

و شما با وراجی در  “سازمان جهانی کار” ریا کاری میکنید و  با ” قوانین نمایشی تان تحت عنوان دموکراسی دنبال مستندات میگردید،  

اما چشم هایتان تا دور دست ها را میببنند و گوش هایتان حتی “فریادهای پیشروی رادیکالیسم ” طبقه کارگر اروپا و…را بخوبی دارید میشنوید ،

شما از انقلاب زن ،زندگی،ازادی و ترکش هایش ترسیده اید !

این رژبم  به همه حکومتها و سیاست بازانی که از خیزش و انقلاب توده ها وحشت کرده اند ، خودش دارد به روشنی گرا میدهد .  این حکومت دختران را بجرم آزادیخواهی و حق خواهی انسانیتشان وقیحانه مورد تعرض قرار داده و با حملات شبمیایی سازمان یافته اش کثیف ترین جنایات جنگی تاریخ را مرتکب شده است !

این رژبم عضو ” سازمان جهانی کار”  در پوشش همان نهادهایی که شما پای رسمیبت شان امضا میگذارید و بنام “شورایعالی کار ” میشناسید ، کشتار سیستماتیک خانوارهای کارگزی /کارمزدی را با مصوبه “مزدهای مرگ” در برابر جسارت انقلابمان به “قانون” تبدیل کرده اند.

حضور این رژیم اسلامی در این نهاد، بیشرمانه ترین و ننگ آورترین نقطه تاریخ از مکان سیاسی/طبقاتی این سازمان است.!

ابن نهاد کار با همه قوانین و سیاستهای حاکم بدوا” از بخشش و پیشکشی سخاوتمندانه بنگاه های اقتصاد سرمایه و حکومت هاشان بیرون نزده و بر متن مبارزات و نبردهای خونین طبقه کارگر و انقلابات بجلو آمده و با کمون پاریس و انقلاب شوراها و حق رای و برابری زنان در اکتبر مرتبط است، وگرنه از ساعات کار روزانه ۱۴ و ۱۶ و بیغوله ها و تیفوس و شلاق سرمایه بر گرده کارگران کودک باخبریم،

دریای مدیترانه هر روز دارد با هر جنازه کارگر به دنبال نان، سکوت و مماشات شرم آور شما را میشمارد!

ما حق داریم از هر درجه از دستآوردهای بجا مانده از نبردها و انقلاب و جدال های طبقه کارگر بین الملل و از هویت سیاسی/اجتماعی مان دفاع کنیم و آنها که ریاکارانه بنام ما و با ثروت کار ما اندیشه میکنند و تصمیم میگیرند تا علیه خود ما و منفعت هامان اقدام کنند رسوایشان کنیم و دهان گشادشان را ببندیم و از هر مکان اشغال شده جارویشان کنیم!

 در اینحا عدم رعایت و سرپیچی از ” قوانین و مقاوله نامه های نهاد  ببن المللی کار ” و ..  توسط این رژبم ، گرچه موضوعیتی مهم اما کیفرخواست دوم ماست.

بنابرین گفتن ار عدم پای بندی این رژیم قصاب  به “قوانبن و مقاوله نامه های این نهاد کار…” بمثابه دلایل بنیانی محکومیت برای اخراج  این رژیم،  بک عقب گرد سیاسی در وضعیت کنوتی و تطهیر چهار دهه کشتارهای جمعی ( خاتون آباد و گورت و پلاسکو و متروپل و در زاهدان و..) ، ربودن ها و اعدام و زندان و شکنجه کارگران و معلمان و پرستاران و…،است.

  تقلیل ماهیت این رژبم بربریت کارمزدی و قصاب، به بک حکومت سرمابه داری متعارف است !

ما ۹۹ درصدی ها بطور کلی، بدهکار هبچ گرایش و جریان ضد منفعتهای کارگران و توده مردمان نیستیم وهمچون “سند منشور حداقلی”مان بی لکنت میگوییم،:

این انقلاب بر دوش های ما ساخته شده و استوار است و هیچ نظریه و اقدام از بالای سر مردم نمیتواند ماهیت ماگزیمالیستی زیر و رو کننده فهر انقلابی درونش را علیه همه وضعیت موجود تقلیل دهد !

اخراج رژبم قصاب اسلامی از سازمان جهانی کار را به قدرت خیابان و کارخانه و  قهر انقلاب زن،… ،و به پشتوانه گسترش عنقریب اعتراضات و اعتصابات سراسری طبقه کارگر و تهور و شجاعت و…،و با حمایت بین الملل جنبشهای کارگری و انسانیت متمدن جلو خواهیم برد و شما و هر “مجمع جهاتی “را مجبور به تمکین تان خواهیم کرد.

انقلاب جاری ما نه تنها طبقه کارگر و توده مردمان منطقه را از ستون فقرات  و تکیه گاه رژبمهای تروریسم و اسلام سباسی رها خواهد ساخت، بلکه رادبکالیسم  زیر و رو کننده اش را بر کالبد جنبشهای کارگری بین الملل خواهد دمید.

پیشروی و پیروزی این انقلاب بی تردید فرانسه و آلمان و… را بار دیگر به ستون فقرات انقلابات سوسیالیستی  و قدرتمندترین پشتیبان بجلو صحنه تحولات جهانی تغییر خواهد راند! 

اینرا هم بخوانید

حکومتی که قامتش شکسته تر میشود- مهران محبی

کارگر کمونیست انتخابات کذایی ریاست جمهوری اسلامی، انزوا و شکست حکومت را بر همگان نمایانتر …