ادامه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

از روز سه شنبه اول خرداد ماه اعتصاب گسترده و سراسری رانندگان و کامیونداران سراسر کشور شروع شده است. این اعتصاب که در نوع خود در٤٠ سال اخیر کم سابقه بوده است، بیش از ١٥٠ شهر بزرگ و کوچک ایران را در بر میگیرد و تا امروز با قوت وقدرت کم نظیری ادامه داشته است.

خواستهای اولیه رانندگان و کامیونداران مثل بسیاری از خواستهای بحق مردم ایران در وهله اول مطالبات صنفی و رفاهی است. اما هیچکس در تاثیرات جدی این اعتصاب در فضای سیاسی ایران تردید ندارد. اولین تاثیر آن نشان دادن و تاکید بر یکی از راههای موثر فلج کردن حکومت اسلامی یعنی اعتصاب سراسری است. از جمله اولین مطالبات و اعتراضات رانندگان و کامیونداران اعتصابی، اعتراض به افرایش هزینه وسایل یدکی و تعمیرات اساسی ماشین ها؛ اعتراض به بالا رفتن بی رویه قیمت های مختلف کار و هم چنین اعتراض به افزایش هزینه های بیمه و کمیسیون های حمل ونقل بار که نقش دلالان و واسطه گران و غیر مستقم دولتو ایادی حکومتی که هزینه های کمر شکنی را برگرده این بخش زحمتکش تحمیل کرده است می باشد. مطالبات دیگراین بخش نظیر کوتاه کردن دست نهادهای فرمایشینظیر کمیسیون های مختلف زمان بارگیری و تشکل های دست ساخته نظیر انجمن های صنفی و نهاد های رنگارنگ دولتی نیز جزو خواستهای این اعتصاب است.این اعتصاب که بیش از ٩٠ درصد حمل ونقل زمینی را درگسترده جغرافیای ایران شکل داده است مشتمل بر ٤٣٧ هزار دستگاه کامیون را در بر می گیرد که نزدیک به ٤٠٠ هزارنفراز رانندگان و صاحبانکامیون را شامل میشود.

این اعتصاب که در بعد گستردگی و سراسری بودن خود جزو کم نظیر ترین اعتصابات در سالهای اخیر و بخصوص بعد از خیزش دیماه سال گذشته است از مختصات ویژه ای نیز برخورداراست.

این حرکت تا همین جا از حمایت های وسیعی برخوردار شده است. بخشهای مختلف حمل و نقل شهری و بین شهری حمایت خود را از این حرکت اعتصابی به انحاء مختلف ابراز کرده اند. اعتصاب رانندگان تاکسی در بعضی از شهرها  نظیر اصفهان تهرانو بعضی از شهرهای استان کردستان نشاندهنده حمایت مردم در بخشهای مختلف حمل ونقل است، که بنظر میرسد این روند در اشکال مختلفی خود را نشان میدهد.

این حرکت درمتن اعتراضات و اعتصابات در بخش های مختلف نظیر اعتراضات کارگران راه آهن تراورس، کارگران هپگو و اعتصابات شهرهای کردستان  و بخصوص شهر بانه و هم چنین اعتراضات دیگر بخشها نظیر معلمان، مالباختگان و دانشجویان و بویژه اعتراضات گسترده مردم کازرون نشان میدهد که این نوع اعتراضات و این جنب و جوش چقدر میتواند درشکلگیری یک حرکت عمومی و گسترده علیه حکومت کارساز و موثر باشد.  و می تواند بالقوه و بالفعل سد و موانع پیش روی را برای شکل دادن به یک اعتصاب عمومی و سراسری از میان بردارد.

از طرف دیگر جمهوری اسلامی از همان روزهای اول اعتصاب سعی کرد به اشکال مختلف موانع و سدهایی در جلو راه این حرکت عمومی رانندگان کامیون بوجود آورد. از تهدید و تطمیع رانندگان و صاحبان کامیون گرفته تا واسطه قراردادن مسوولین انجمن های دست ساخته و صنفی، و حتی تلاش کرد که برای شکستن اعتصاب از کامیونهای سپاه و ارتش برای کارهای ضروری و سوخت رسانی به پمپ بنزین های مورد نظر استفاده کند که چندان موفق نشد.

در حالیکه این اعتصاب تا همین جا سیستم حمل و نقل جمهوری اسلامی را با فلج کامل رو به رو ساخته و زمین گیر کرده است، بی تردید تداوم این حرکت بزرگ ضربات سهمگین تری به جسم ضعیف و نیمه جان رژیم وارد خواهد کرد و موجبات تقویت و گستردگی صفوف مردم مبارز و حق طلب در مقابل جمهوری اسلامی را فراهم خواهد کرد.

انترناسیونال 766

اینرا هم بخوانید

بحران کرونا و روی آوری به تشکل های کارگری

این روزها شاهد پدیده های استثنایی و درعین حال جالبی هستیم که فی نفسه و …