ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی

روز شنبه ٢٨ بازنشستگان در یازدهمین روز از اعتراضاتشان، باردیگر در شهرهای، آبادان،شوشتر، شوش، بندرعباس، اهواز، زنجان دست به تجمع زدند فیلمهایی از این تجمعات از اینجا

https://t.me/wpi_hkki https://t.me/rowzane97

اینرا هم بخوانید

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی

جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایران واجد …