اطلاعیه شماره ده: سخنرانی تاریخی مهدی آل میثم را با طلا بنویسید و برای همه کارگران و مردم دنیا ارسال کنید!

آن زمانی که رو کتف کارگر اهرا مصر را می ساختند ، تمام شد، امروز طبقه آگاهیم امروز قدرتیم و اولین خواست ما آزادی دستگیرشدگان هفته تپه است!

 

گروه ملی فولاد اهواز: مهدی آی میثم از فعالین کارگری فولاد اهواز در جمع کارگران روز شنبه  چنین میگوید: تمام کارگران تمام بدنه کارگران،یکی هستند. چه هفت تپه، چه فولاد چه جاهای دیگر. تا زمانی که این وضعیت هست و حمایتهایی که از سرمایه داران میشود، کارگر کف خیابان است. کوتاه نمی آییم. و کارگر این قدرت را دارد که حقش را بگیرد.

آن زمان که کارگر برده بود، تمام شد آن زمان که رو کتف کارگر اهرام مصر را می ساختند، تمام شد . امروز طبقه آگاهیم، امروز قدرتیم، امروز چرخه صنعتیم. و اینو ثابت میکنیم و حق امون را میگیریم. اولین خواست ما آزادی کارگران دستگیر شده است. زندانی هفت تپه آزاد باید گردد!

کمپین آزادی اسماعیل بخشی از همگان دعوت میکند در این حرکت مهم دست به دست هم داده و با اعتراضات متحدانه و قدرتمند خود کاری کنند همه دستگیر شدگان فورا آزاد شوند.

کمپین آزادی اسماعیل بخشی

١١ آذر ماه ١٣٩٧/٢ دسامبر ٢٠١٨

 

لینک سخنرانی از اینجا

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …