اعتراضات پراکنده در شهرهای کردستان را متشکل و سازماندهی کنیم!

هفته گذشته اعتراضات صدها نفر از کارگران شهرداری شهرهای سنندج، مریوان را تجربه کردیم، اعتراض دستفروشان در شهرها علیه زورگویی شهرداری ها و مامورین آنها در جریان است. کولبران بخش عظیمی از لشکر بیکاران در کردستان هستند. میارزه آنها برای امنیت جانی و علیه بیکاری چالش اصلی با دولت روحانی و نظام حکومت اسلامی است. اعتراض علیه دستگیری فعالیت عرصه های مختلف اجتماعی در جریان است، اعتراضات کارگران فولاد زاگرس پس از سالها اخراج برای بیمه بیکاری و فرصت های شغلی با دولت و کارفرماها هنوز ادامه دارد.  مردم حکومت اسلامی و کل نظام سرمایه را نمیخواهند. مردم خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند، خواهان برچیدن اعدام و میلیتازیزم نظامی در کردستان هستند. شرایط اعتراضی مردم با سالهای گذشته متفاوت شده. دوره سازماندهی و متشکل کردن اعتراضات شروع شده. اعتراضات پراکنده را باید منتشکل و هدایت کرد.

شرایط اعتراضی کنونی مستلزم اقدامات جدی برای سازماندهی کل جامعه و تقویت ده ها اعتراض و مبارزه ای است که در جریان هستند. شرایطی که مبارزات رادیکال مردم علیه حکومت اسلامی سراسری شده، سازماندهی  اعتراضات به مساله مهم و گرهی تبدیل شده است.

کارگران شهردای جمعیت قابل توجه چند صد نفری در شهرها هستند، کارگران شهرداری بخش معترض و در حال مبارزه برای افزایش دستمزدها و علیه پرداختن نکردن حقوق ها هستند. اعتراضات آتها مداوم است، کارگران شهرداری باید سازمان توده ای و علنی خودشان را ایجاد کنند. آنها هر روز درگیر مبارزه هستند، وعده های دروغین دولت و پیمانکاران، آنها را خسته کرده است، دوره ای مهم برای برون رفت از شرایط اعتراضی کنونی و تعرض بیشتر به دولت و کارفرما شروع شده است. فعالین کارگری و فعالین عرصه های اجتماعی باید کارگران شهرداری را حمایت و در امر سازماندهی و ایجاد شوراهای اعتراضی و شورای کارگران شهرداری کمک کنند. حمایت مردم  برای تحقق خواستهایشان را جلب کنند.  حلقه ای گسترده از حمایتهای انسانی در دفاع از کارگران شهرداری را باید ایجاد کد.

اعتراضات کارگران و جوانان بیکار عرصه مناسبی است برای سازماندهی توده ای کارگران و جوانان بیکار. در شهرهای کردستان ما شاهد مارشهای اعتراضی با نمایش سفره های خالی علیه بیکاری هستیم. برپایی مارشهای اعتراضی با نمایش سفره های خالی نوعی از اتحاد مبارزاتی با  مطالبات همه گیر کار یا بیمه بیکاری است.

قصد ما این است که اعتراضات رادیکال و کوبنده ای که هم اکنون وجود دارد از پراکندگی بیرون بیاید، در ظرفیت مناسب و مردمی بدور از هر نوع تمایل و گرایش جاری در جامعه با اهداف تقوقت سرنگونی و قدرتمند  و اعتراضات سازماندهی شوند. سازماندهی مبارزات مردم در اشکال شورایی  مبارزه آنها را قوی و با قدرت و با پتانسیل بالایی فضای اعتراض در شهرها را بیشتر میکند.

در شهرهای کردستان سازماندهی شوراهای اعتراضات از زمینه مادی و تجربیات قابل تکثیری برخوردار هستند. هم اکنون بدرجه زیادی سازماندهی اعتراضات وجود دارد. در شهرهای کردستان صدها کانون و انجمن و نهادهایی که به ابتکار مردم تشکیل شده است فعالانه حضور دارند. هر روز به بهانه ای اعتراض هم وجود دارد.

تاکیدات ما در ارتباط با ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات بویژه سازماندهی کارگران بیکار و  کارگران شهرداری این است که شوراها از ترکیب زنان و مردانی تشکیل میشوند که تصمیم گرفته اند اعتراضات در سطح شهر و محلات را سازماندهی کنند. ما در چند سال گذشته بدرست در ارتباط با حضور خانواده های کارگری در اعتراضات کارگران تاکید گذاشته ایم. بارها درباره اهمیت حضور خانواده های کارگران در نشریات و تلویزیون نوشته ایم و صحبت کرده ایم. یادآوری کرده ایم که حضور خانواده های کارگری به معنی این است که؛ مردم یک شهر از اعتصاب و اعتراضات کارگران دفاع میکنند، سمپاتی مردم شهر را به کارگران اعتصابی جلب و تقویت میکند، دولت و کارفرما را بیشتر از قدرت اعتصاب تحت فشار و منگنه اعتراض قرار میدهد. خوشبختانه در سه سال گذشته حضور خانواده های کارگری در اعتصاب و اعتراضات آنها بیشتر شده.

اعتراضات مداوم در فولاد اهواز و هفت تپه و حضور خانواده های کارگران تجارب حضور پر قدرت خانواده های کارگری و مردم شهر در حمایت از اعتراضات را به سنتی پایدار و محکم تبدیل کرده است.

ما بعنوان نیروئی که همواره پرچمدار جنبش شورائی و خواهان برپائی شوراهای کارگری بوده ایم بر اهمیت و ضرورت تشکیل شوراها در شرایط انقلابی حاضر تاکید میکنیم و فعالین و نمایندگان کارگری ، اجتماعی و همه مردم را به برپائی شورای سازماندهی اعتراضات  فرامیخوانیم.

 

ایسکرا ۹۶۶

 

اینرا هم بخوانید

کردستان سنگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی- نسان نودینیان پاسخ می‌دهد

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …