اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی

 بخش هایی از کارگران نیشکر هفت تپه امروز ٥ بهمن در اعتراض به دستگیری مجدد اسماعیل بخشی دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کارگران در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی و پرونده سازی ها تحت عنوان “طراحی سوخته” در محوطه این مجتمع تجمع کردند. جمهوری اسلامی با پخش “مستند طراحی سوخته” و هیاهو بر سر “اعتراف” بخشی و قلیان و نجاتی و غیره و وصل کردن آنها به توطئه آمریکا و دشمن، و راه انداختن همان تبلیغات نخ نمای همیشگی تلاش کرد مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی را تخطئه کند. امروز کارگران نیشکر هفت با اعتصاب و تجمع اعتراضی شان پاسخ این توطئه گری ها را دادند و با این کارخود بطور واقعی مبارازتشان و  اسماعیل بخشی رهبر اعتراضاتشان را ارج گذاشتند.  امروز نه فقط کارگران نیشکر هفت تپه بلکه کل جامعه است که علیه دستگیری اسماعیل بخشی و کل مضحکه ای که رژیم اسلامی در صدا و سیمایش برپا کرد و بساط شکنجه و زندان جمهوری اسلامی به پا خاسته است.

تجمعات اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته در سه روز دوم، سوم و چهارم بهمن با شعارهای “توپ، تانک، مستند، دیگر اثر ندارد”، “مستند، شکنجه، دیگر فایده ندارد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما”، “حکومت سرمایه داری مفتخور نمیخواهیم، نمیخواهیم” پاسخ شایسته آنان و همه مردم به حکومت اسلامی و همه تقلاهای زبونانه آن از نوع “طراحی سوخته” است.

دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه، ابراز نفرت از دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی، و عکس العمل نسبت به توطئه گری نفرت انگیز تحت عنوان “طراحی سوخته” امروز در سراسر جامعه به موضوع جدال کارگران و بخشهای مختلف جامعه علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با دستگیری اسماعیل بخشی در واقع علیه کل کارگران و مردم اعلام جنگ کرده است و باید کاری کنیم که بطور قطع در این جنگ به شکست کشیده شود.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

٥ بهمن ۱۳۹۷، ٢٥ ژانویه ٢٠١٩

 

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …