بودجه نهادهای مذهبی بیشتر از بودجه 6 استان

بودجه نهادهای مذهبی در بودجه ۱۴۰۱ بیشتر از بودجه ٦استان است که کمترین بودجه را دارند

جمع کل بودجه نهادهای مذهبی در بودجه سال آینده ١١هزار و ٦٥١میلیارد تومان است

جمع کل بودجه شش استان:اردبیل؛لرستان،خراسان جنوبی،خراسان شمالی؛ کهکیلویه و وبویر احمد و ایلام در جمع ٩هزار میلیارد و ٨٩١ تومان است

جمع کل
11651 میلیارد تومان

بودجه شش استان که کمترین بودجه را درارند
جمعل کل 9892

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …