بیانیه حزب کمونیست کارگری: علیه تهاجم حکومت به کارگران فولاد اهواز قویا بایستیم!

در یک یورش شبانه به خانه های کارگران معترض فولاد اهواز در شب ٢١ آذر و روز بعد از آن بیش از  ٤٠ نفر از کارگران معترض فولاد اهواز توسط نیروهای جمهوری اسلامی دستگیر شدند. بدنبال آن شهر اهواز را به حالت حکومت نظامی در آوردند و حکومت تلاش میکند از این طریق فریاد کارگران معترض را خاموش کند. اما اعتراضات ادامه دارد. فریاد ها خشمگین تر شده است. خشم و نفرت همه جا را گرفته است.

لشکرکشی علیه کارگری که امنیت شغلی و شرایط قابل تحمل کار و پرداخت به موقع دستمزدش را میخواهد، چیزی جز اعلان جنگ با کارگران و مردم نیست. اگر جمهوری اسلامی فکر میکند میتواند با اتکا به یک مشت بسیجی و پاسدار و اوباش و نیروی مسلح ، در جنگ رو در رو با همه کارگران و مردم برنده شود تجربه همه دنیا نشان میدهد که کور خوانده است و ما هم یک بار دیگر در این کشور این را به مفتخوران جنایتکار ثابت خواهیم کرد. دنیا را علیه حاکمین خواهیم شوراند. هم اکنون معلم و دانشجو و بازنشسته و دیگر بخشهای مردم دارند در حمایت از کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه اعلام حمایت میکنند.

جمهوری اسلامی هر روز در هفت تپه و اهواز و اراک و تهران و همه جا نشان میدهد که چماقی در دست چپاولگران علیه مردم و جزئی از باند دزدان مافیائی است که خود از سران و آقازاده های همین حکومتند و در این کشور شب و روز مشغول چپاول و دزدی و بالا کشیدن نان شب کارگران و اکثریت مردم هستند. کارگران را به حقوق چند بار زیر خط فقر محکوم کرده اند، شرایط برده وار کار را به کارگران و معلمان و پرستاران و اکثریت مردم در همه جا تحمیل کرده اند، و پاسدار و بسیج و گارد ویژه و نیروهای منفور ضد شورش سازمان داده اند تا کارگران و مردم نتوانند تکان بخورند. اما کل اوضاع جامعه نشان میدهد که این حاکمین مفتخور هستند که به بن بست رسیده اند و جامعه دارد از اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی و حق طلبی میجوشد. ٤٠ روز است کارگران فولاد اهواز دارند فریاد میزنند و مقامات این حکومت تنها کاری که کرده اند اینست که مشغول تهدید و توطئه و نیرو جمع کردن برای حمله به کارگران شده اند.

کارگران فولاد اهواز و همینطور علی نجاتی و دیگر دستگیر شدگان هفت تپه باید فورا آزاد شوند. تمام پرونده های امنیتی علیه کارگران باید لغو و بسته شود و پرونده سازیها علیه کارگران و معلمان و دیگر بخشهای مردم باید کلا متوقف شود. کارگران و همه مردم حق دارند اعتصاب کنند، اعتراض کنند و از رفاه و زندگی انسانی برخوردار شوند. حکومت مافیائی و سرکوبگر و کل سیستم چپاول حاکم به قدرت انقلاب کارگران و توده مردم به زباله دان تاریخ روانه خواهد شد. از دی ماه ٩٦ حرکت جامعه برای خلاصی از یکه تازی مفتخوران با گامهایی سنجیده آغاز شده است و بدون تردید تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی جامعه ای انسانی و آزاد ادامه خواهد یافت.

زنده باد کارگران فولاد اهواز!

پیش بسوی اعتصاب عمومی

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٧ آذر ١٣٩٧، ١٨ دسامبر ٢٠١٨

 

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …