جو متشنج دادگاه محمد نجفی و نامه سرگشاده شکنجه اش- با پیام درفشان وکیل محمد نجفی

اینرا هم بخوانید

افزایش نارضایتی در جامعه و روند رو به رشد ضد دین جوانان و جامعه ایران