جیمز وب و جمهوری اسلامی- کاظم نیکخواه

روزگار غربیی است. در دوره ای زندگی میکنیم که از یک سو بشر با ماهواره های بسیار پیشرفته دارد به عمق کهکشانها نفوذ میکند و اسرار کائنات را یکی بعد از دیگری میشکافد و رونمایی میکند اما از سوی دیگر هنوز خرافه پرستان و پیروان ادیان و خرافات در کشوری مثل ایران و افغانستان حکومت میکنند و زنان و دختران را به جرم عدم رعایت حجاب زندانی میکنند، شهروندان را به جرم عدم اعتقاد به خرافه و مذهب دستگیر و زندانی میکنند و از منبرها و بلندگوهایشان افسانه خلقت و شیطان و اجنه را تبلیغ میکنند، و سلمان رشدی نویسنده مشهور را به جرم نوشتن کتاب مهدور الدم اعلام میکنند و او را ترور مینمایند. روز گار غریبی است. این دو در کنار هم نمیتوانند باقی بمانند. یا علم یا خرافه. یکی با عقل و مغز و فکر پیشرفت میکند. و دیگری موجودیتش به بستن دهانها و تعطیل کردن مغزها و شکستن قلمها گره خورده است.
پشت پیشرفت علم مصالح انسانی قرار دارد و در پشت بقای دین و خرافه، منفعت ستمگران و استثمارگران. اقلیت بی خاصبت استثمارگر بقای خود را در بقای خرافه و تعصب و خرافه پرستی میداند و با پول و سرکوب و توطئه گری به بقای مذهب و خرافه و تعصب کمک میکند. به همین دلیل مبارزه با ستم و استثمار بدون مبارزه با خرافه و تعصب و مذهب ممکن نیست. هرچه علم بیشتر پیشرفت میکند خرافات و تعصبات بی ربط تر میشود و توسل به زور و سرکوب برای بقای مذهب ضروری تر میگردد. دیکتاتوریهای مذهبی ای نظیر جمهوری اسلامی و طالبان از این واقعیت سرچشمه میگیرند.
نتیجه اینکه تنها با علم نمیتوان به جنگ صنعت مذهب رفت. و در عین حال بدون مبارزه با مذهب و تعصبات و خرافات نمیتوان از ستم و استثمار خلاص شد.

اینرا هم بخوانید

جنون اعدام و کشتن برای جمهوری اسلامی زمان نمی شناسد- مهران محبی

کمونیست ۸۳۹جمهوری اسلامی این حکومت کثیف و آدمکش که شرایط متأثر از فضای انقلابی جامعه …